R.Ż.271.2.2016                                                           Koniusza, dnia  06.04.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów”

Numer ogłoszenia:  78474 - 2016


data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza , Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów. Zakres robót obejmuje budowę: 1) kanalizacji sanitarnej w tym: a)kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 200 mm i długości łącznej 9841 m, b) kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 160 mm i długości łącznej 422,5 m, 2)przyłączy domowych z rur PVC: a) o średnicy 200 mm i długości łącznej 127,0m, b) o średnicy 160 mm i długości łącznej 2657,5m, 3)rurociągu tłocznego o średnicy 63 mm i długości łącznej 560m, 4)pięciu pompowni przydomowych ( Pd10,Pd11,Pd12,Pd13,P15) z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm, 5)pompowni sieciowych P6, P8, P9, P14 z rurociągami tłocznymi o średnicy 75mm, 90 mm, 110mm i długości łącznej 2526,5m, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu, 6)zasilania elektrycznego pompowni sieciowych i przydomowych, 7)dróg dojazdowych do pompowni sieciowych.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·                     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                      

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.24.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 135000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł brutto, polegającego na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 7 km, obejmującego w swoim zakresie także co najmniej 4 pompownie, oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą: 1) osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą: a)uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń, b) doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w zrealizowaniu minimum jednego zadania z zakresu budowy lub przebudowy lub remontu sieci kanalizacji sanitarnej, 2) osobę do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych związanych z przedmiotem zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, 3) osobę do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych związanych z przedmiotem zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykonawca musi udokumentować, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3 mln złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz.2164), ( wg załącznika Nr 2 do SIWZ) - oryginał. 2.Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ ). 3.Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 16 SIWZ . 4.Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika. 5.W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5.1.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                     1 - Cena - 95

·                     2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych( np. intensywne opady śniegu, deszczu, niskie temperatury ) uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w określonym w §11 ust.3 umowy terminie, lub w przypadku innych uzasadnionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takie jak : a) przyczyny techniczne( np. kolizje z innymi obiektami), b) przyczyny losowe( np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy), c) ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad dokumentacji projektowej, Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy. Okoliczności, czy spełnione są ww. warunki do przedłużenia terminu realizacji umowy potwierdzone zostaną przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy Zamawiającego i zostaną uzasadnione w protokole konieczności podpisanym przez Zamawiającego, właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę. 2.Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy określonego §11 ust.3 umowy, w przypadku udzielenia robót dodatkowych w rozumieniu art.67ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164).Uzasadnienie przesunięcia terminu związanego z wykonaniem robót dodatkowych wraz z określeniem terminu zakończenia realizacji umowy, winno być zawarte w protokole konieczności podpisanym przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Wykonawcę. Wydłużony czas realizacji umowy nie może być dłuższy niż czas wykonania zamówienia dodatkowego. 3.W ramach umowy można zmienić osoby bezpośrednio sprawujące nadzór na realizacją inwestycji. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie nadzoru, zmian organizacyjnych w działalności stron umowy lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmienione osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego stanowiska. 4.Wynagrodzenie za roboty budowlane w okresie realizacji przedmiotu umowy może być zmieniane w wypadku zmian wysokości podatku VAT - w stopniu i w terminie odpowiadającym tym zmianom. 5.Zmiany umowy określone w pkt 1-4 wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koniusza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 3 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 11 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

SIWZ

SIWZ/Zał. Nr 1 – formularz oferty

SIWZ/Zał. Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SIWZ/Zał. Nr 3 – wykaz wykonanych robót

SIWZ/Zał. Nr 3a – zobowiązanie „podmiotu trzeciego”

SIWZ/Zał. Nr 4 – wykaz osób

SIWZ/Zał. Nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o wymaganych uprawnieniach

SIWZ/Zał. Nr 6 – oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ/Zał. Nr 7 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SIWZ/Zał. Nr 8 – wzór umowy

SIWZ/Zał. Nr 9 – przedmiar robót

SIWZ/Zał. Nr 10 – Projekt Budowlano-Wykonawczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów – etap VIa”  w tym:

1)Część opisowa.

2)Informacja BIOZ.

3)Część rysunkowa:

-  technologia ( rys. nr T1- rys. nr T48) ,

-  zagospodarowanie terenu  pompowni ( rys. nr A1 – rys. nr A10),

-  zasilanie elektryczne ( rys. nr E1- rys. nr E14),  

-  dojazd do pompowni ( rys. nr D1- rys. nr D11).

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych( branża: technologia, konstrukcja, architektura, elektryka, drogi, opis studni włazowych).

 

 SIWZ/Zał. Nr 11 Opracowanie odwodnienia i dokumentacji geotechnicznej:

1) Dokumentacja do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Gminie Koniusza

Część I.

2) Dokumentacja do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Gminie Koniusza

Część II.

3) Dokumentacja geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wronin, Wroniec, Sotwiny, Górka Jaklińska,  Wąsów, Glewiec, Czernichów, Glew.

4) Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Gminie Koniusza – Część III,  miejscowość: Glew, Czernichów.

5) Projekt odwodnienia wykopów  na czas budowy kanalizacji sanitarnej  w Gminie    Koniusza.

6) Projekt odwodnienia na czas budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:

Glew – Czernichów – Etap VIa.

 

 

 

 

Załączniki 1,2,3,3a,4,5,6,7 w formacie MS WORD