Koniusza: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów
Numer ogłoszenia: 131550 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78474 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów. Zakres robót obejmuje budowę: 1) kanalizacji sanitarnej w tym: a)kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 200 mm i długości łącznej 9841 m, b) kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 160 mm i długości łącznej 422,5 m, 2)przyłączy domowych z rur PVC: a) o średnicy 200 mm i długości łącznej 127,0m, b) o średnicy 160 mm i długości łącznej 2657,5m, 3)rurociągu tłocznego o średnicy 63 mm i długości łącznej 560m, 4)pięciu pompowni przydomowych ( Pd10,Pd11,Pd12,Pd13,P15) z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm, 5)pompowni sieciowych P6, P8, P9, P14 z rurociągami tłocznymi o średnicy 75mm, 90 mm, 110mm i długości łącznej 2526,5m, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu, 6)zasilania elektrycznego pompowni sieciowych i przydomowych, 7)dróg dojazdowych do pompowni sieciowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6689669,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 3557528,15

·         Oferta z najniższą ceną: 3557528,15 / Oferta z najwyższą ceną: 6851196,21

·         Waluta: PLN .