R.Ż. 271.3.2016                                                                      Koniusza, dnia  01.06.2016 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Remont budynku remizy OSP w Przesławicach

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2015 r.  poz.2164), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:   

 

Pytanie Nr 1:

Czy w poz.67 należy przyjąć tylko montaż słupa betonowego, czy transport i montaż słupa.

Jeżeli tak to proszę o określenie wysokości słupa.

Odpowiedź Nr 1:

Poz. 4.9. przedmiaru robót.

Należy dostarczyć nowego słupa betonowego wys.12 m i zamontować na nim zdemontowaną syrenę.

Pytanie Nr 2:

Czy w poz.68 należy przyjąć tylko sam montaż liter czy wykonanie i montaż. Jeżeli tak to proszę określić wysokość liter.

Odpowiedź Nr 2:

Poz. 4.10. przedmiaru robót.

Do Wykonawcy należy wykonanie i montaż liter,  wysokość liter 30cm i głębokość 5cm.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń