R.Ż. 271.3.2016                                                                     Koniusza, dnia  14.06.2016 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r. poz.2164),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Remont budynku remizy OSP w Przesławicach” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Busku-Zdroju ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój,

za cenę brutto: 168 887,08zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 5 ofert. Żaden  Wykonawca  został wykluczony z  postępowania,  żadna  oferta nie  podlega odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe„ELMED”

Sławomir Kwapień Sp. j.

32-200Miechów

ul. Szpitalna 7/8

199 467,39zł

60 miesięcy

79,38pkt

0pkt

79,38pkt

2.

Spółdzielnia Rzemieślnicza

w Busku-Zdroju

ul. Partyzantów 22

28-100 Busko-Zdrój

168 887,08zł

84 miesiące

93,75pkt

5pkt

98,75pkt

3.

Rafał Rakoczy

Firma Budowlano- Handlowo-Usługowa EXPERTIV

ul. Królewska 60 lok.54

32-100 Proszowice

166 666,66zł

72  miesiące

95,00pkt

2,5pkt

97,50pkt

4.

Dariusz Luty

Klimontów 340

32-112 Klimontów

220 245, 21zł

60 miesięcy

71,89pkt

0pkt

71,89pkt

5.

Firma „LAX- POL”

Adam Laskoś

 Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane

38-312 Ropa 725

177 777,87zł

84 miesiące

89,06pkt

5pkt

94,06pkt

 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek