R.Ż. 271.4.2016                                                                     Koniusza, dnia 06.07.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Pn.: „Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2016/2017”

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06.07.2016
Numer ogłoszenia:
121647 - 2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza , Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do: Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim, Gimnazjum w Posądzy, Szkoły Podstawowej w Glewcu, Szkoły Podstawowej w Koniuszy, na terenie Gminy Koniusza oraz odwóz uczniów po zajęciach szkolnych. Trasy przewozu uczniów określa załącznik Nr 1 do SIWZ. Przewóz uczniów do ww. szkół będzie wykonywany przez 191 dni nauki szkolnej z tym, że dzienny przewóz uczniów (łącznie rano i popołudniu) wynosić będzie ok. 270 km. Przewozem objętych będzie dziennie 404 uczniów.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·                     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                      

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 5 autobusami dziennie z przeznaczeniem do przewozu uczniów na terenie Gminy Koniusza, w tym: 3 autobusami o liczbie miejsc minimum 55, 2 autobusami o liczbie miejsc minimum 50

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do sprawowania opieki nad uczniami w czasie ich przewozu - kursy ranne 5 opiekunów, kursy popołudniowe 4 opiekunów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz.2164) ( wg załącznika Nr 3 do SIWZ) - oryginał. 2.Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 2 do SIWZ ); 3.Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·                     1 - Cena - 97

·                     2 - Termin płatności faktury VAT - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: a) zmiana personalna opiekuna/ów uczniów z przyczyn umotywowanych a niezależnych od Wykonawcy, b) zwiększenia lub zmniejszenia ilości dowożonych dzieci z powodu min. zmian organizacyjnych w szkołach, c).zmiana trasy dowozu lub godzin dowozu spowodowana zmianami organizacyjnymi w szkołach. 2. Zmiana, o której mowa w pkt 1 b) skutkować będzie korektą wartości umowy, przy założeniu że cena jednostkowa za bilet miesięczny ulegnie zmniejszeniu w przypadku zwiększenia liczby dowożonych dzieci. W przypadku zmniejszenia liczby dzieci cena jednostkowa za bilet miesięczny ulegnie proporcjonalnie zwiększeniu z tym zastrzeżeniem, iż całkowite wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ustalonej w § 4 ust. 2 umowy. 3.Wynagrodzenie za usługi przewozu w okresie realizacji przedmiotu umowy może być zmieniane w wypadku zmian wysokości podatku VAT - w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom. 4. Zmiany umowy określone w pkt 1-3 wymagają sporządzenia aneksów podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koniusza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 3 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 11 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

SIWZ

SIWZ/Zał. Nr 1 – trasy przewozu uczniów

SIWZ/Zał. Nr 2 – formularz oferty

SIWZ/Zał. Nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w      postępowaniu

SIWZ/Zał. Nr 4 -  wykaz autobusów

SIWZ/Zał. Nr 5 -  wykaz opiekunów

SIWZ/Zał. Nr 6  - oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ/Zał. Nr 7 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SIWZ/Zał. Nr 8 – wzór umowy

 

Załączniki 2,3,4,5,6,7 w formacie MS WORD