R.Ż.271.4.2.2016                                                                          Koniusza, dnia 26.07.2016 r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r. poz.2164),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2016/2017” dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę: S. Przytuła, W. Przytuła,

G. Przytuła „JOKER” Spółka Jawna ul. Elżbiety Łokietkówny 16, 32-130 Koszyce,

za cenę brutto: 37,38zł za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 97% oraz termin płatności faktury VAT- 3%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Jeden Wykonawca został wykluczony  z postępowania, jego  oferta podlega odrzuceniu.

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/  Termin płatności faktury VAT

Liczba punktów  w kryterium „Cena”

 

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury VAT”

Łączna punktacja

1

Transport Osób i Towarów ”STEFAN” Krzysztof Kucala  Widoma 36

 32-095 Iwanowice Włościańskie

60,00 zł brutto

za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia / 30 dni

 

 

 

-

 

 

 

-

Wykonawca wykluczony

z postępowania,

oferta podlega odrzuceniu

2

Transport osobowy 

„Mini –Bus”

 Andrzej Domagała

 Czuszów 9

 32-112 Klimontów

44,00 zł brutto

za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia / 30 dni

82,40pkt

3 pkt

85,40pkt

3

Agnieszka Domagała

 AD Transport Krajowy

i Międzynarodowy

Czuszów 9

32-112 Klimontów

40,00 zł brutto

za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia / 30 dni

90,65pkt

3pkt

93,65pkt

4

S. Przytuła, W. Przytuła

G. Przytuła 

„JOKER” Spółka Jawna

ul. Elżbiety Łokietkówny 16  32-130 Koszyce

37,38 zł brutto

za 1 bilet miesięczny dla dowożonego ucznia / 30 dni

97,00pkt

3pkt

100pkt

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek