R.Ż. 271.5.2016                                                                  Koniusza, dnia  24.08.2016 r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                   Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r. poz.2164),  Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Koniusza” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków, z cenę brutto: 907 200,00zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 97% oraz termin płatności faktury VAT- 3%. Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów (100) obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono jedną ofertę. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty

Liczba punktów  w kryterium „Cena”

 

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury VAT”

Łączna punktacja

1

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Sp. z o.o.

ul. Barska 12

30-307 Kraków

 

907 200,00zł

97pkt

3pkt

100pkt

 

 

 Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek