R.Ż. 271.6.2016                                                                         Koniusza, dnia  29.11.2016 r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie  art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r.poz.2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej Gnatowice „Międzygórze” Nr drogi 15, Nr dz. ewid. 428 Przesławice, Nr dz. ewid. 99 Koniusza, w m. Gnatowice, w km 0+000 do 1+ 530”  dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  Sp. z o.o. 30-733 Kraków ul. Obrońców Modlina 12, za cenę brutto: 559 527,79zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zastosował procedurę określoną w art.24aa ust.1 ustawy Pzp.

Oferta wybrana została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 60% oraz okres gwarancji - 40%  i  otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3. SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Wybrany Wykonawca nie polega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Punktacja w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  Sp. z o.o.

30-733 Kraków

ul. Obrońców Modlina 12

559 527,79zł

60 miesięcy

60,00 pkt

40,00 pkt

100pkt

2.

 Oskar Niezabitowski PRODiM

31-351Kraków

ul. Katowicka 20/22

631 189,46zł

60 miesięcy

53,19pkt

40,00 pkt

93,19pkt

 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek