R.Ż. 271.7.2016                                                                             Koniusza, dnia  29.11.2016 r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie  art.92 ust.1 pkt1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r.poz.2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej Posądza „Do lasu”

Nr drogi 23, Nr dz. ewid. 386, 376, 377 Piotrkowice Małe,  Nr dz. ewid. 58 Posądza

w miejscowości Posądza w km 0+000-1+ 500” dokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: Wiesław Nowakowski   Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Piotrkowice Małe 97,  32-104 Koniusza,

 za cenę brutto:420 485,59zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zastosował procedurę określoną w art.24aa ust.1 ustawy Pzp.

Oferta wybrana została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 60% oraz okres gwarancji - 40%  i  otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3. SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Wybrany Wykonawca nie polega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Punktacja w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  Sp. z o.o.

30-733 Kraków

ul. Obrońców Modlina 12

449 645,91zł

60 miesięcy

56,11 pkt

40,00 pkt

96,11pkt

2.

Wiesław Nowakowski                                                                                                                                      Zakład Usług Rolniczych

i Budowlanych „AGROBUD”                                                                                                                                              Piotrkowice Małe 97

32-104 Koniusza                         

420 485,59zł

60 miesięcy

60pkt

40,00 pkt

100pkt

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek