R.Ż. 271.2.2015                                                                      Koniusza, dnia  23.02.2015 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy szkole w miejscowości Glewiec”.

 

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytania Wykonawcy z 13 lutego2015r.

Dotyczy : dokument 03_ Opis OR Przedmiotu Opracowania, pkt13

Pytanie: 1

Zamawiający w ww. punkcie informuje że system sterowania sygnalizacją powinien opierać się na sterowniku PLC. Tego typu sterowniki nie są stosowane do sterowania sygnalizacją świetlną i nie są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), na które powołuje się projektant w podstawie opracowania tego dokumentu.

W związku z powyższym prosimy o zmianę tego zapisu i wprowadzenie wymogu zastosowania sterownika, który jest zgodny z powyższym rozporządzeniem.

Odpowiedź: 1

System sterowania sygnalizacją świetlną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie: 2

 Z obliczeń wynika, że moc sumaryczna projektowanej instalacji, wynosi ok 170 W,         

 w związku z tym projektowany system zasilający nie jest wystarczający do ciągłej obsługi tej sygnalizacji. Zasilanie ze źródeł odnawialnych, powinno być zasilaniem rezerwowym. Projektowane w Polsce sygnalizacje świetlne zasilana są napięciem 230V lub 42V,

a głównym czynnikiem projektowania MRD jest opracowanie takich warunków które, jak najlepiej odzwierciedlą warunki panujące na drogach. Zastosowanie energii odnawialnej jako jedynego źródła zasilania spowoduje przerwy w pracy tej sygnalizacji i sprawi że będzie ona bezużyteczna.

Prosimy o zmianę w projekcie dotyczącą sposobu zasilania sygnalizacji, tak aby możliwe było zasilanie jej ze złącza kablowego. Prosimy również o przedstawienie projektu elektrycznego przedmiotowej sygnalizacji bądź zlecenie jego wykonania firmie do tego uprawnionej.

Odpowiedź: 2

Sygnalizacja świetlna będąca częścią miasteczka ruchu drogowego służyć będzie wyłącznie celom dydaktycznym. Czas pracy sygnalizacji uzależniony będzie od ilości zajęć prowadzonych w ramach szkolenia praktycznego z wychowania komunikacyjnego i nie będzie dłuższy niż trzy godziny lekcyjne w ciągu dnia. W związku z powyższym, podtrzymuje się wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

 

Pytania Wykonawcy z dnia 16 lutego 2015r.

Pytanie:1

W przedmiotowej inwestycji zaprojektowano kostkę brukową typu "Godło" Z naszego rozeznania wynika że kostkę tą produkowała firma ABW Superbruk, niestety kilka lat temu zaprzestała produkcji tego typu kostki. W związku z tym prosimy o wskazanie innego typu kostki lub podanie producenta który nadal wytwarza kostkę typu Godło.

Odpowiedź:1

W związku z brakiem możliwości zakupu w chwili obecnej na rynku polskim zaprojektowanej kostki typu godło Projektant dopuszcza zamienne użycie kostki typu VIVA.

Pytanie:2

Prosimy o podanie rodzaju folii (I czy II generacji) oraz wielkości zaprojektowanych znaków drogowych.

Odpowiedź:2

Należy zastosować folię II generacji oraz znaki drogowe z grupy wielkości mini.

Pytanie: 3

Czy oznakowanie poziome ma być cienko czy grubowarstwowe.

Odpowiedź:3

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.

Pytanie:4

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przykładowych elementów małej architektury tj .stolika, ławki i kosza na śmieci.

Odpowiedź:4

Szczegółowy opis małej architektury zamieszczony jest w projekcie zagospodarowania terenu pkt 3.2 opisu technicznego oraz w specyfikacjach technicznych. Ponadto zgodnie ze specyfikacją techniczną Kierownik budowy zobligowany jest do przedstawienia wszystkich proponowanych materiałów oraz urządzeń do akceptacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Pytanie:5

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji technicznej - część ruchowa i część elektryczna dla sygnalizacji świetlnej.

Odpowiedź:5

Część ruchowa sygnalizacji świetlnej zamieszczona jest w projekcie organizacji ruchu pkt 5 opisu technicznego. Pozostała część projektu sygnalizacji świetlnej jest w projekcie organizacji ruchu pkt 6 opisu technicznego. Dostawca sygnalizacji zobligowany jest do przedstawienia szczegółowych rozwiązań montażowych sygnalizacji w zakresie części ruchowej i elektrycznej do akceptacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń