R.Ż. 271.2.2015                                                                      Koniusza, dnia  25.02.2015 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy szkole w miejscowości Glewiec”.

 

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytania Wykonawcy z 20 lutego 2015r.

 

Pytanie:1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie masztów sygnalizacyjnych aluminiowych (zamiast stalowych) stosowanych dla sygnalizacji świetlnej wraz dopuszczeniem zastosowania dedykowanych do nich fundamentów prefabrykowanych?

 Odpowiedź: 1

Nie dopuszcza zastosowania masztów sygnalizacyjnych aluminiowych.

 

Pytanie:2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupu pod system hybrydowy o przekroju okrągłym lub sześciokątnym?

Odpowiedź: 2

Dopuszcza się zastosowanie słupa pod system hybrydowy o przekroju okrągłym lub sześciokątnym.

 

Pytanie:3

W którym miejscu Zamawiający planuje umiejscowić słup systemu zasilania hybrydowego? Brak wskazanego miejsca w przekazanej dokumentacji.

Odpowiedź: 3

Słup systemu zasilania hybrydowego należy umieścić w obrębie skrzyżowania, przy zachowaniu odległości nie większej niż 2,0 m i nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni. Inżynier/Kierownik projektu zobowiązany jest do zatwierdzenia ostatecznej lokalizacji słupa zasilania hybrydowego przed jego montażem.

 

Pytanie: 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania fundamentów dedykowanych pod maszty sygnalizacyjne i słup systemu hybrydowego odbiegające rozmiarami od podanych w dokumentacji typowych przekrojów. Słupy i fundamenty mają dopuszczenie stosowania dla tego typu instalacji z obciążeniami zgodnymi z oczekiwaniami Zamawiającego i certyfikowane dla odpowiedniej strefy wiatrowej?

Odpowiedź: 4

Dopuszcza się zastosowanie fundamentów dedykowanych pod maszty sygnalizacyjne i słup systemu hybrydowego o rozmiarach innych niż podane w dokumentacji projektowej z jednoczesnym uwzględnieniem wymaganych parametrów technicznych i normowych.

 

 

Pytanie: 5

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników 1-8 do SIWZ wersji edytowalnej. Zamawiający na swojej stronie umieścił plik zal_WORD.zip, ale po jego rozpakowaniu odnaleźć możno jedynie pliku w formacie *pdf.

Odpowiedź: 5

Niniejszym udostępniamy  załączniki do SIWZ od Nr 1do Nr 7 w formie edytowalnej.

 Załączniki 1,2,3,4,5,6,7 w formacie MS WORD

 

Pytanie: 6

Jakiej wielkości oznakowanie pionowe należy zastosować mini czy małe?

Odpowiedź: 6

Należy zastosować oznakowanie pionowe z grupy wielkości mini.

 

Pytanie: 7

Jakiej wysokości należy zastosować pachołki U-23c ?

Odpowiedź: 7

Należy zastosować pachołki U-23c zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia z dnia

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami).

 

Pytanie: 8

Jakiej objętości mają być pojemniki nasadzonych drzew?

Odpowiedź: 8

Należy zastosować pojemniki nie mniejsze niż C5.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń