R.Ż. 271.4.2015                                                                      Koniusza, dnia  16.03.2015 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana SIWZ dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534”

 

Informuję, że wpłynęło do Zamawiającego zapytanie  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytania wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytanie: 1

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na  zadanie jw. prosimy o odpowiedź na poniższe:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Wzór załącznika nr 7 narzuca Wykonawcy sposób sporządzenia przedmiotowej listy podmiotów poprzez obowiązek wskazania adresu, telefonu, faxu lub e-maila podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca podnosi, iż żądanie przez Zamawiającego podania powyższych danych nie znajduje uzasadnienia. Nowelizacja ustawy Pzp nałożyła na Wykonawców obowiązek składania wraz z wnioskiem lub ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Ustawodawca nie sprecyzował jednocześnie jak taka lista powinna wyglądać, pozostawiając zatem wykonawcy dowolność co do formy.

Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż należy do grupy kapitałowej o zasięgu ogólnoświatowym, liczącej ponad 600 podmiotów i podanie dokładnych danych teleadresowych wszystkich podmiotów jest znacznie utrudnione a wręcz niemożliwe. Wykonawca przedłoży zatem wraz z ofertą sporządzoną przez siebie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z podaniem adresów. Tak sporządzona lista będzie wystarczająca dla Zamawiającego w celu oceny czy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej złożyły odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym czy zachodni przesłanka wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu załączenia przedmiotowej listy zgodnie z załącznikiem nr 7, w szczególności o odstąpienie od wymogu podania telefonu, faksu i e-maila wymienionych w przedmiotowym załączniku.

 

Odpowiedź: 1

Załączony przez Zamawiającego  załącznik Nr 7 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,

 nie zawiera wymogu podania telefonu, faksu lub e-maila przy liście podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Tym samym wzór załącznika Nr 7 pozostaje bez zmian.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.) zmienia treść  zapisów SIWZ w następujący sposób:

1) do SIWZ dodaje się pkt 10.1.5., który brzmi:

 10.1.5.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.”

2) w punkcie 10.9.2.b) W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

istniejący zapis podpunktu b) :

„dokumenty wymienione w pkt10.1.2.- 10.1.4. winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród  Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki zawarte w tych punktach,”

zastępuje się następującym:

„dokumenty wymienione w pkt10.1.2.- 10.1.5. winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród  Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki zawarte w tych punktach,”

 

3) w punkcie 14.3.3.f) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej specyfikacji

           ( minimum):

istniejący zapis podpunktu f):

„opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę minimum 1mln złotych),”

 

zastępuje się następującym:

płaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę minimum 1,5mln złotych),”

 

SIWZ po zmianie pobierz

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek