R.Ż. 271.4.2015                                                                       Koniusza, dnia  23.03.2015 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Remont drogi gminnej nr 282, 283 Koniusza-Piotrkowice Małe

od km 0+000 do km 2+189 wraz z budową chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1266K od km 0+010 do km 1+534”

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

Pytanie: 1

W przedmiarze dotyczącym „BUDOWY CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ Nr 1266K km 0+000 do km 1+534” brak pozycji uwzględniającej odtworzenie masy mineralno bitumicznej po wykonaniu chodnika. Ze względu na bezpośrednie przyleganie projektowanego krawężnika do istniejącej nawierzchni drogi w naszej ocenie zachodzi konieczność odtworzenia masy. Czy należy te roboty skalkulować w ofercie?

Odpowiedź: 1

Do Wykonawcy należy naprawa zniszczonej nawierzchni.

Wykonawca sam w cenie ustawienie krawężnika umieszcza koszt naprawy zniszczonej nawierzchni. 

Pytanie: 2

Prosimy o podanie jaką wartość należy przyjąć do wyceny czy podaną w tabeli j.n. czy zgodnie z Państwa wyliczeniami tj.4 478m2

 

2.

D-01.02.02

Zdjęcie humusu i darni, grub. 5 cm, z odwozem na odl. 1 km, na odkład  

2 189,00 * 2 * 1,00 = 2 189,00 m2 

m2

2 189

Odpowiedź: 2

W przedmiarze  robót Remont drogi gminnej Koniusza - Piotrkowice Małe

km 0+000 do 2+189  w poz.2 do wyceny należy przyjąć 4 378m2   

Pytanie: 3

W przedmiarze robót na remont drogi gminnej oraz na budowę chodnika w kolumnie „Opis i wyliczenie ilości” występują inne ilości niż w kolumnie „Ilości". Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: 3

W przedmiarze  robót Remont drogi gminnej Koniusza - Piotrkowice Małe

km 0+000 do 2+189  w poz.3  jest 1200m2    powinno być 1800m2

W przedmiarze  robót Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534  w poz.2  jest 1534 m2 , a powinno być 3068 m2 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń