R.Ż. 271.5.2015                                                                      Koniusza, dnia  07.04.2015 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego  pn.: „Remont drogi gminnej Dalewice „Do Kowar” nr drogi 7, nr dz. ewid. 742/2 Dalewice w miejscowości  Dalewice w  km 0+000-0+850”

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.) zmienia treść  zapisów SIWZ w następujący sposób:

 

W  przedmiarze  robót w poz.10 istniejący zapis:

10.

D-04.08.01

Mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej z masy bitumicznej dla ruchu KR-1, grubości 2 cm 

 odc. km 0+000 do 0+020    

60,72 m2 + 20,00 * 0,10 stopniowanie szerokości= 62,72 m2

odc. km 0+474 do 0+850     

914,30 m2 + 376,00 * 0,10 stopniowanie szer. =  951,90

                                 razem   1 014,62 m2 

t

1 015

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 

10.

D-04.08.01

Mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej z masy bitumicznej dla ruchu KR-1, grubości 2 cm 

 odc. km 0+000 do 0+020    

60,72 m2 + 20,00 * 0,10 stopniowanie szerokości= 62,72 m2

odc. km 0+474 do 0+850     

914,30 m2 + 376,00 * 0,10 stopniowanie szer. =  951,90

                                 razem   1 014,62 m2 

m2

1 015

 

( czyli zamiast jednostki „t” powinno być „ m2”)

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek