R.Ż. 271.8.2015                                                                      Koniusza, dnia  08.05.2015 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana SIWZ dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Remont drogi gminnej Wronin „Nawrotka” nr drogi 54, nr dz. ewid. 333/7, 334/2 Wronin w miejscowości Wronin w  km 0+000-0+600, w km 0+600-1+100”

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytanie: 1

Czy zamawiający przewiduje wykonanie/odtworzenie oznakowania pionowego/poziomego w ramach przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: 1

Przedmiot zamówienia  nie obejmuje oznakowania pionowego lub poziomego.

 

Pytanie: 2

Z części opisowej projektu wynika konieczność wymiany 3 ścianek czołowych na dwóch przepustach w ciągu rowów. W przedmiarze w pozycjach dotyczących rozbiórki również pojawia się wartość 3szt., podczas gdy w pozycjach dotyczących zabudowy nowych ścianek ich ilość wynosi 4. Czy należy rozumieć,  że jeden z przepustów jest wyposażony w tej chwili tylko w jedną ściankę czołową?

Odpowiedź: 2

W stanie istniejącym występują dwa przepusty. Przy jednym są dwa murki czołowe, a przy drugim tylko jeden. Stąd w pozycji rozbiórka  są trzy murki czołowe, a w pozycji montaż murków czołowych - 4 murki.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek