R.Ż. 271.9.2015                                                                       Koniusza, dnia 19.05.2015 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Budowa  przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

 

Informuję, że wpłynęło  do Zamawiającego zapytanie   do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz.907 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytania wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Inwestor w zakresie podłogi sportowej wymaga do wykonania zgodnego ze wszystkimi parametrami normy PN EN 14904 systemu podłogi wykończonego wykładziną PCV o grubości 8mm z czego warstwa użytkowa stanowi 2mm. Z uwagi na fakt, że opisywana w projekcie wykładzina Mondo nie jest już produkowana wnosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania opisanego poniżej.

1. Czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu Inwestor dopuści wykonanie systemowej podłogi sportowej wykończonej profesjonalną, znaną i cenioną na całym świecie nawierzchnią sportową PCV Gerflor Taraflex o grubości 7mm, z czego warstwa użytkowa stanowi 2,1mm? Wykładzina Taraflex Sport M Evolution o gr. 7mm posiada świadczące o jej jakości certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, takich jak: FIVB ( siatkówka) - poziom Official, EHF i IHF ( piłka ręczna ), FIBA ( koszykówka) ? Dodatkowo system ten rozumiany jako konstrukcja legarowana z nawierzchnią sportową posiada certyfikat CE pełnej zgodności z obowiązującą normą PN EN 14904, atest PZH na cały system podłogi oraz klasyfikację ogniową na wymaganym poziomie CfIS1.

W związku z wyżej wymienionymi argumentami prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zakresu robót w hali polegającego na wykonaniu systemu podłogi sportowej.

 

Odpowiedź:1

Dopuszcza się posadzkę sportową o parametrach nie gorszych od podanych w dokumentacji w związku z czym posadzka spełniająca wymagania PN oraz odpowiednie atesty dla zastosowania w obiektach sportowych jest dopuszczona do zastosowania zamiast przykładowej podanej na dokumentacji. Zaznacza się że parametrami minimalnymi jest grubość warstwy ścieralnej min 2mm, natomiast całkowita grubość posadzki może różnić się od podanej na dokumentacji (min 6mm), posadzka powinna mieć certyfikaty FIVB

 ( siatkówka), EHF i IHF ( piłka ręczna ), FIBA ( koszykówka).

 

 Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek