R.Ż. 271.2.2016                                                                      Koniusza, dnia  15.04.2016 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów”

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2015 r.  poz.2164), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

 

 

Pytanie:1

Informujemy, że na rynku do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej dostępne są rury PVC-U o sztywności SN8 SDR 34:

       -    ze ścianką litą jednorodną  (zgodne z normą PN-EN 1401:2009),

       -    ze ścianką z rdzeniem spienionym (dopuszczone do stosowania na podstawie 

zgodności z normą PN-EN 13476 lub aprobatami technicznymi)

-    rury ze ścianką trójwarstwową z rdzeniem litym z innego ( dopuszczone do stosowania na  podstawie zgodności z normą PN-EN 13476 lub aprobatami technicznymi). Zdarza się, że ich producenci nie właściwie deklarują ich zgodność z normą PN-EN 1401.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie, które z nich będą dopuszczone do zastosowania przez  Zamawiającego. 

Odpowiedź:1

Należy stosować rury PVC – U SN8 SDR 34 lite ze ścianką jednorodną – zgodnie z normą PN-EN 1401.

Pytanie:2

Proszę o określenie niezbędnej zawartości znakowania wewnętrznego oraz wskazanie miejsca (przy bosym końcu rury czy od strony kielicha). 

Odpowiedź:2

Znakowanie wewnętrzne rury przy bosym końcu z podaniem: nazwy producenta (kod producenta lub znak firmowy), surowiec (PVC), symbol obszaru stosowania (U) wymiar nominalny, grubość ścianki rury, sztywność obwodowa, rodzaj ścianki (lita).

Pytanie:3

Ponieważ dla studzienek tworzywowych norma PN-EN 13598-2  „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią” wprowadziła sposób definiowania parametrów technicznych w postaci charakterystyki obszaru zastosowania w celu zapewnienie równoważności rozwiązań zwracamy się z zapytaniem jakie parametry będą wymagane w przypadku studzienek 1000, 425

Odpowiedź:3

Należy stosować studnie DN 1000 zgodnie z opisem dołączonym do dokumentacji (studnie włazowe) tj :

Studnia włazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100% nowego materiału bez dodatku regranulatu, bez środków spieniających, zabezpieczona przed  wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie z metodą opisaną w PN-EN 13598-2).

 

Elementy prefabrykowane (podstawa, stożek oraz stosowany w zależności od wysokości pierścień wznoszący stanowiący trzon studni) wykonane metodą wysokociśnieniowego wytrysku, wszystkie elementy posiadają ożebrowanie poziome i pionowe wzmacniające  pierścieniowo  studnię. Sztywność obwodowa trzonu elementu zgodnie z  PN – EN 14982. Nie dopuszcza się studni z rurą karbowaną stanowiącą trzon studni.

 

Pierścień i stożek (stożek z ex centryczną częścią) wykonany z integrowanymi, odpornymi na korozję, jasnoszarymi wymienialnymi i wznoszącymi stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnionego włókna  szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13101: 2002, i przepisami  bezpieczeństwa ( BHP).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli nie dopuszcza się studni gdzie montaż stopni i drabinek nie odbywa się fabrycznie tylko przez wykonawcę bezpośrednio na budowie.

 

3-wargowa uszczelka elementu dla połączenia elementów studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.

 

Podstawa studni z płaskim użebrowanym dnem zapobiegającym odkształceniom; szara jasna kineta, ułatwiająca inspekcję kanału kamerą. Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przepływowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kątowe dla zmiany kierunku przepływu) kinety fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym zakresie średni od DN 160 do DN 400. Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla elastycznego przyłączenia  rury  gładkiej  z tworzywa . Pionowo i poziomo zmienny kąt wlotu i wylotu rury – każda mufa dopuszcza elastyczność kąta do 3,75 ° w każdym kierunku – regulacja 7,5° na studni. Wszystkie włączenia inne niż standardowe wykonać za pomocą dodatkowego kanału zakończonego mufą zgodnie z sytuacją projektową. Wysokość spocznika 1 D, struktura powierzchni antypoślizgowa. Ze względów hydraulicznych należy stosować podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi – tzn. takich, w których średnica kinety podstawy jest równa średnicy włączanej rury.

Pierścień odciążający betonowy przenoszący obciążenia od kołowego ruchu ulicznego bezpośrednio na podbudowę drogi, z żelbetu C 25/30 zabezpieczający przed przesunięciem. Obciążalność SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802.

Studnie DN 425 należy stosować zgodnie z normą PN-EN 13598-2 w zakresie 6 m zabudowy oraz 5 m słupa wody gruntowej.

Pytanie:4

Zwracamy uwagę, że część producentów nie podaje w materiałach informacyjnych i deklaracjach zgodności wszystkich parametrów wymaganych przez normę tj. maksymalnego poziomu wody gruntowej, maksymalnej głębokości studzienek i dopuszczalnego obciążenia ruchem przez co nie ma możliwości wykazania równoważności  rozwiązań. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz sposobu ich potwierdzania.

Odpowiedź:4

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3. Znakowanie wg metod opisanych w PN-EN 13598-2.

 

 

Pytanie:5

Zwracamy uwagę, że część producentów podając w deklaracjach i materiałach informacyjnych dopuszczalny poziom wody gruntowej nie określa szczegółowo do czego odnosi się ten parametr – czy do szczelności, czy odporności na wypór czy zgodnie z normą PN-EN 13598-2 jest to parametr wytrzymałościowy kinety. Biorąc
to pod uwagę zwracamy się prośba o dokładne zdefiniowanie tego parametru dla studzienek

Odpowiedź:5

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

Pytanie:6

Ponieważ na rynku średnica studzienek inspekcyjnych z tworzyw wyrażana jest w formie średnicy wewnętrznej DN/ID lub średnicy zewnętrznej DN/OD, prosimy o doprecyzowanie wymagań dla studzienki 1000, 425

Odpowiedź:6

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

Pytanie:7

Na rynku są różne standardy wykonania włazów stanowiących zwieńczenie studzienek. Czy Zamawiający dopuści włazy bez wymaganych normą PN-EN124 certyfikatów wydanych przez stronę trzecią (np. IO)?

Odpowiedź:7

Należy stosować włazy zgodne z PN-EN 124 dla wszystkich studni. Dla studni DN 1000 należy uwzględnić logo zamawiającego.

Pytanie: 8

Czy zamawiający dopuści zastosowanie kształtek do rur PCV (np. kolan, przegubów) przed wejściem do kinety studni zamiast kinet ze zintegrowanymi kielichami nastawnymi?

Odpowiedź:8

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

Pytanie 9

Czy zamawiający wyrazi  zgodę na zamianę studni tworzywowych na betonowe?

Odpowiedź:9

Nie.

Pytanie:10

Jakie wymagania mają spełniać powierzchnie boczne przy korycie przepływowym w studzienkach   inspekcyjnych 1000,425?

Odpowiedź:10

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

Pytanie: 11

Czy Zamawiający dopuszcza kinety studzienek inspekcyjnych ze spadkiem powierzchni przylegającej do koryta poniżej 10%?

Odpowiedź:11

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

Pytanie:12

Czy Zamawiający dopuszcza kinety studzienek inspekcyjnych ze spadkiem powierzchni przylegającej do koryta poniżej 10%, który powoduje zatrzymywanie zanieczyszczeń na tzw. burtach w przypadku podłączenia dopływów do trzonu studzienki?

Odpowiedź:12

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.

 

 

Pytanie:13

Na rynku są różne standardy wykonania kinet inspekcyjnych. M.in. różni je spadek powierzchni bocznych przy profilu hydraulicznym – są kinety, które mają spadek  ok. 5% i studzienki ze spadkiem ok. 30%.  Rozwiązania te różnią się bardzo w eksploatacji przy włączeniach dopływów do trzonu – na powierzchniach z małym spadkiem następuje zatrzymywanie zanieczyszczeń, podczas gdy w kinetach ze spadkiem dużym zanieczyszczania spływają lub są spłukiwane następną porcją ścieków.  Czy Zamawiający dopuszcza kinety z małym spadkiem powierzchni bocznych       

Odpowiedź:13

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3

Pytanie: 14

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania odbioru robót budowlanych istnieje zapis: „Pompownie z modułem GSM/GPRS". Czy zamawiający przewiduje konieczność wpięcia nowobudowanych pompowni do istniejącego systemu monitoringu, jeśli tak to jakiego i czy zamawiający umożliwi wpięcie do systemu? Czy wraz z pompowniami należy dostarczyć nowy system monitoringu i wizualizacji?

Odpowiedź:14

Przepompownie mają być wyposażone w system monitoringu GSM/GPRS HYDRO-NET o załączonych parametrach. Zamawiający nie przewiduje nowego systemu monitoringu - obiekty mają być dołączone do istniejącego systemu. 

Przedmiotowy monitoring przepompowni ścieków jest integralną częścią SIWZ oraz  projektu budowlanego i stanowi istotny element  procesu inwestycyjnego.

Zamawiający  określił jedynie parametry funkcjonalno - użytkowe zastosowanych rozwiązań ,które dają gwarant kompatybilności dotychczasowych rozwiązań  w Gminie Koniusza. Zamawiający załącza katalog minimalnych oczekiwanych parametrów funkcjonalno-użytkowych sterowania i funkcjonującego systemu monitoringu. Pobierz

 Pytanie:15

Czy Inwestor dopuszcza wykonanie korpusów pompowni z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F150 - korpus z w/w materiału może być posadowiony w terenie jezdnym o obciążeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczeń, nie wymaga stosowania dodatkowych płyt dociążających i kotwiących?

Odpowiedź:15

Zamawiający nie dopuszcza wykonania korpusu przepompowni z materiału innego niż określony w projekcie i SIWZ

Pytanie:16

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwiązania konkretnego producenta dotyczące pomp.

Czy w ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców / dostawców, Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, spełniających wymagane parametry obliczeniowe projektowanej kanalizacji sanitarnej (tj. obliczeniowe punkty współpracy pomp z rurociągami tłocznymi, określone za pomocą wartości wydajności i wysokości podnoszenia)?

Odpowiedź:16

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dotyczące pomp, jednak Oferent musi dołączyć do oferty kompletną dokumentację oferowanych urządzeń zawierającą m.in.:certyfikaty, DTR, listę referencyjną, obliczenia hydrauliczne dla pomp i rurociągów tłocznych zadanych w projekcie parametrów przepompowni.

 

Pytanie:17

W Opisie przedmiotu zamówienia

- punkt 3.4. Wyposażenie w kamerę inspekcyjną oraz urządzenie do czyszczenia kanalizacji-proszę o odpowiedź czy Zamawiający ma konkretne wymagania, co do parametrów technicznych w/w urządzeń, które wykonawca w ramach kontraktu powinien zakupić

- punkt 3.5.Należy zapewnić nadzór archeologiczny-proszę wskazać teren podlegający nadzorowi archeologicznemu oraz udostępnić stosowne zalecenia i uzgodnienia z instytucjami archeologicznymi oraz ewentualny program tych badań ( Projekt wykonawczy nic nie wspomina o konieczności nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzenia prac)

Odpowiedź:17

Parametry techniczne urządzenia do inspekcji kanalizacji sanitarnej:

 

- samojezdny mosiężny (8kg) wózek z napędem 4x4 i pomiarem spadków, pompowany azotem, wbudowany czujnik ciśnienia, wodoodporność 1 bar.

- głowica z zoom optycznym x10, cyfrowym x4 i autofocusem, obrotowa 2x135° nachylenie i nieskończony obrót wokół własnej osi, oświetlenie LED super-jasne 2000lm, auto-centrowanie w 2 osiach, wbudowany czujnik ciśnienia, wodoodporność 1 bar.

- pulpit sterowniczy ze standardowym oprogramowaniem do przeprowadzania inspekcji sporządzania dokumentacji (raporty video, wykresy, schematy, podsumowania) wyposażony w 2 joysticki oraz przyciski do sterowania kamerą (zoom, focus, autopoziom, obrót głowicy itp.).

- bęben zwijany ręcznie ze 150m wzmocnionego przewodu.

- akcesoria (dodatkowe koła fi 88 oraz fi125, dystanse, winda do opuszczania kamery).

- całość zasilana z 12V.

 

Pulpit sterujący przygotowany do obsługi wózka, z oprogramowaniem do inspekcji w języku polskim z możliwością:

- wprowadzania opisów: klawiatura, mysz.

- sterowanie oświetleniem: płynne potencjometrem.

Powyższe parametry są uzupełnieniem poz.5.20.1 przedmiaru robót.

 

Parametry techniczne urządzenia do czyszczenia  i płukania kanalizacji:

- zabudowane na  przyczepie krytej plandeką

- zakres czyszczonych średnic do fi 300 mm.

- ciśnienie robocze 175 bar 50 l/m

- silnik benzynowy 23 KM z rozrusznikiem i alternatorem oraz ręcznym starterem

- regulator ciśnienia z manometrem,

- 60 m wąż wysokociśnieniowy z zwijakiem elektrycznym wraz z zdalnym pilotem zasięg 90m ( oba bębny wykonane w całości z stali nierdzewnej),

- 50 m wąż napełniający z ręcznym zwijaniem bębna,

- 3 tłokowe ceramiczne pompy INTERPUMP

- głowice standardową z otworem do przodu ( z pilotem)

- głowica udrożniająca z dyszami do przodu (rozbijająca)

- lanca do czyszczenia (bardzo silny strumień wody, typu laser)

- zbiornik na wodę 1000 l umieszczony w stalowej ramie.

Powyższe parametry są uzupełnieniem poz.5.20.2 przedmiaru robót.

 

Nadzór archeologiczny należy prowadzić nad całością przedmiotowej inwestycji
w oparciu o zapisy wynikające z MPZP Gminy Koniusza. Nadzór prowadzony przez uprawnionego archeologa wskazanego przez Wykonawcę. W zakres obowiązków archeologa wchodzi: zgłoszenie prac w do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24, stały nadzór nad inwestycją oraz po zakończeniu prac budowlanych sporządzenie sprawozdania oraz innych wymaganych dokumentów przez WKZ.

Nadzór archeologiczny należy do  Wykonawcy wg zapisu §10ust.8 umowy.

W załączeniu skany dwóch pism: 

1) Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie 31-002Kraków,

 ul. Kanonicza 24,  znak: OZKr. 5183.1708.2012.ED z dnia 04.12.2012r. dot. wytycznych konserwatorskich. 

2) Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie 31-002 Kraków,

 ul. Kanonicza 24,  znak: OZKr. 5183.1708.2012.ED.2 z dnia 11.01.2013r.

dot. prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem ciągłym. 

pisma pobierz

Pytanie:18

Prosimy o udostępnienie zestawienia studni, o którym mowa w opisie do PW ust.8.1

Odpowiedź:18

Studnie należy odczytać posługując się profilami i mapą.

Pytanie:19

W PW jest napisane, że studzienki na przyłączach są wykonane z tworzywa sztucznego fi 400 mm, natomiast w Przedmiarze robót i SST-05 jest 425 mm. Proszę o jednoznaczne określenie parametrów w/w studzienek.

Odpowiedź:19

Studnie DN 425 należy stosować zgodnie z normą PN-EN 13598-2 w zakresie 6 m zabudowy oraz 5 m słupa wody gruntowej.

Pytanie:20

W ust. 9.2 PW są dwa zapisy odnośnie sposobu rozwiązania przykrycia studni włazem klasy D400 ,,właz klasy D zgodnie z PN-EN 124 stosować: do montażu bezpośrednio w podbudowie drogi -(bez stosowania betonowego pierścienia odciążającego).

Z odciążającym pierścieniem betonowym i standardowym włazem klasy D - betonowe pierścienie odciążające wykonać i posadowić (montaż) zgodnie z rysunkami, instrukcją montażu producenta studni"

Naszym zdaniem zapisy te wzajemnie się wykluczają. Proszę o jednoznaczna odpowiedź czy włazy klasy D należy montować z pierścieniem odciążającym, czy bez?

Ponadto proszę odpowiedzieć, czy Zamawiający wymaga stosowania włazów klasy D400 z logo Gminy.

Odpowiedź:20

Włazy na studniach DN 1000 należy osadzać na pierścieniu odciążającym wg wytycznych producenta studni. Zamawiający będzie wymagał włazów z logo Gminy.

Pytanie:21

Proszę określić sposób zwieńczenia studzienek na przyłączach (teleskop + właz-jakiej klasy, czy stożek betonowy z pokrywą betonową)

Odpowiedź:21

Dla studzienek DN 425 na przyłączach należy stosować zwieńczenia teleskopowe. Klasa zwieńczenia zgodnie z lokalizacją opisaną w PN-EN 124. Dla studni DN 1000 nie dopuszcza się zwieńczeń teleskopowych. 

Pytanie:22

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za ewentualne zajęcie w związku z prowadzeniem robót pasa czy pobocza dróg gminnych?

Odpowiedź:22

Zamawiający nie przewiduje opłat za ewentualne zajęcie pasa i pobocza dróg gminnych.

 

Pytanie:23

Kto będzie ponosił opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych i powiatowych (przewierty) przez okres realizacji inwestycji?

Odpowiedź:23

Opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w obrębie pasa dróg powiatowych w okresie  realizacji inwestycji, do całkowitego jej zakończenia ponosi Wykonawca.

Pytanie:24

Prosimy o uzupełnienie SIWZ i warunki zasilania elektrycznego pompowni wydane przez

 ENION.

Odpowiedź:24

 Warunki zasilania energetycznego pompowni  pobierz

Pytanie:25

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym jw. zwracamy się z prośbą o udostępnienie opisów i parametrów technicznych dla urządzeń eksploatacyjnych, kamery inspekcyjnej oraz urządzenia do czyszczenia kanalizacji, które należy dostarczyć w ramach niniejszego zamówienia.

Odpowiedź:25

Urządzenia  eksploatacyjne są opisane w poz.4.8.1-4.8.3 przedmiaru robót.

Poz.4.8.1 dot. sterowania oświetlenia na pompowniach ścieków.

Poz.4.8.2 i  Poz.4.8.3 mają  być zabudowane na przyczepach typ lekki z plandeką. Agregaty w osłonie dźwiękoszczelnej.

Parametry techniczne urządzenia do inspekcji kanalizacji sanitarnej – są opisane

 w  odpowiedzi:17.

Parametry techniczne urządzenia do czyszczenia  i płukania kanalizacji  - są opisane w  odpowiedzi:17.

Pytanie:26

W pozycji przedmiaru 5.20.1 Kamera inspekcyjna - dostawa. Prosimy o podanie parametrów technicznych kamery inspekcyjnej ponieważ w załączonej dokumentacji projektowej jak i technicznej nie ma nic na ten temat.

Odpowiedź:26

Parametry techniczne urządzenia do inspekcji kanalizacji sanitarnej – są opisane w  odpowiedzi:17.

Pytanie:27

W pozycji przedmiaru 5.20.2 Urządzenie do czyszczenia kanalizacji WUKO.

Prosimy o podanie parametrów technicznych jak wyżej.

Odpowiedź:27

Parametry techniczne urządzenia do czyszczenia  i płukania kanalizacji  - są opisane w  odpowiedzi:17.

Pytanie:28

Prosimy o podanie parametrów technicznych n/w urządzeń:

1.Kamera inspekcyjna

2.Urządzenie do czyszczenia kanalizacji WUKO

Odpowiedź:28

Parametry techniczne wymienionych w pytaniu urządzeń są podane w  odpowiedzi:17.

Pytanie:29

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym Pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów", proszę o odpowiedź na następujące pytanie: w przypadku konsorcjum dwóch firm, warunek dotyczący ubezpieczenia oferenta ma być spełniony w stosunku do każdego z członków konsorcjum osobno, czy może być spełniony jako suma wysokości ubezpieczeń obu przedsiębiorców?

Odpowiedź:29

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący ubezpieczenia  może być spełniony przez jednego Wykonawcę wspólnej oferty albo  łączne przez Wykonawców wspólnej oferty.

Pytanie:30

W związku z zamiarem przystąpienia naszej Firmy do przetargu na . "Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów" zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści punktu 9.2. 1) SIWZ w zakresie posiadania Wiedzy i doświadczenia tj wykonaniem przez wykonawcę  „…..co najmniej jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł brutto, polegającego na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 7 km, obejmującego w swoim zakresie także co najmniej 4 pompownie ... ".

W związku z tym, iż technologie wykonania kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej są takie same a wykonawca posiada referencję potwierdzającą wykonanie kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 7 km obejmującej w swoim zakresie wykonanie co najmniej 4 pompownie o wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł, to czy takie doświadczenie zostanie uznane za spełniające wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia zawarte w SIWZ.

Odpowiedź:30

Zamawiający nie zmienia  warunku posiadania wiedzy i doświadczenia podanego w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. Sieć kanalizacji deszczowej nie występuje w warunku Zamawiającego.

 

W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź  producentów w opisie przedmiotu zamówienia mogą one być zastąpione zamiennymi o równoważnych, nie gorszych parametrach technicznych.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń