R.Ż. 271.2.2016                                                                      Koniusza, dnia  18.04.2016 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów”

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2015 r.  poz.2164), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:   

 

Pytanie 31:

Prosimy o informację, czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych objętych postępowaniem, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie wysokości stawek opłat dla przedmiotowych dróg.

Odpowiedź:31

Zamawiający nie przewiduje opłat za ewentualne zajęcie pasa i pobocza dróg gminnych –zgodnie z odpowiedzią na pytanie 22.

Pytanie 32:

Prosimy o podanie parametrów technicznych kamery inspekcyjnej, celem rzetelnej wyceny zadania.

Odpowiedź:32

Parametry techniczne urządzenia do inspekcji kanalizacji sanitarnej – są opisane w  odpowiedzi:17.

Pytanie 33:

Prosimy o podanie parametrów technicznych „urządzenia do czyszczenia kanalizacji WUKO”, czy ma to być urządzenie montowane na przyczepie, czy na samochodzie.

Odpowiedź:33

Parametry techniczne urządzenia do czyszczenia  i płukania kanalizacji  - są opisane w  odpowiedzi:17.

Pytanie 34:

Umowa (w szczególności § 6 ust. 1 Umowy) wymienia kilka dokumentów, określających zakres przedmiotu umowy. Mając na uwadze, że pomiędzy tymi dokumentami mogą występować pewne sprzeczności, wnioskujemy o określenie hierarchii dokumentów, zgodnie z którą takie rozbieżności byłyby rozpatrywane - o ile wystąpią.

Odpowiedź:34

Zakres przedmiotu  umowy   określa   projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektami odwodnienia i dokumentacją geotechniczną, specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, które są załączone do dokumentacji przetargowej. 

Pytanie 35:

W kwestii § 10 ust. 8 umowy składamy następujące wnioski:

a) Jako że Wykonawca winien na własny koszt ustanowić nadzór archeologiczny, prosimy o określenie dokładnego zakresu, w jakim ten nadzór miałby być pełniony, aby móc wystąpić z zapytaniem do WUOZ w Krakowie o wycenę.

b) Jako iż termin na przygotowanie oferty jest dość krótki, zachodzi ryzyko, iż w/w Instytucja nie udzieli odpowiedzi na temat kosztów - szczególnie, iż na obecnym etapie potencjalni oferenci nie są stroną dla w/w organu, co z kolei uniemożliwi poprawne określenie ceny ujętej w ofertach składanych w ramach prowadzonego przez Państwa postępowania. Z powyższych względów prosimy o wystąpienie przez Państwa jako Inwestora do WUOZ w Krakowie z zapytaniem w sprawie w/w kosztów, oraz przedłożenie odpowiedzi w/w organu do wiadomości oferentów, aby wszyscy mogli świadomie przyjąć do swojej oferty faktyczne koszty tego typu prac.

c) Ewentualnie - prosimy o rozważenie, aby obowiązek zapewnienia na własny koszt nadzoru archeologicznego wyłączyć z zakresu obowiązków wykonawcy, i aby zapewnił go Zamawiający na własny koszt. W ostateczności koszt ten tak czy inaczej ponosi Zamawiający, czy to jako element ceny składowej wykonawcy, czy jako opłata uiszczana bezpośrednio na rzecz WUOZ. W praktyce proponowane przez nas rozwiązanie będzie nawet bardziej korzystne dla Zamawiającego, gdyż jeśli wykonawca ma pokryć te koszty, to będzie musiał dodać do nich swoje koszty budowy, zysk, oraz podatek VAT, a więc Zamawiający poniesie wyższy koszt, niż gdyby zapłacił za nadzór bezpośrednio WUOZ.

Odpowiedź:35

Należy zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego w  odpowiedzi nr 17.

 

Pytanie 36:

Wnioskujemy o dodanie do listy okoliczności wpływających na termin realizacji przedmiotu Umowy, wymienionej w § 11 ust. 5, następujących okoliczności:

a) „brak możliwości zapewnienia nadzoru archeologicznego od dnia planowanego zgodnie z § 11 ust. 1 jako data rozpoczęcia robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy" - zakładamy, iż możliwość rozpoczęcia robót jest uwarunkowana ustanowieniem nadzoru archeologicznego od dnia ich rozpoczęcia. Aktualnie wykonawcy/oferenci nie mogą mieć pewności, czy WUOZ w Krakowie będzie mógł taki nadzór zapewnić od 14 dnia po zawarciu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a więc istnieje duże ryzyko, iż faktycznie prac nie będzie można rozpocząć ze względów formalnych. Dlatego zasadnym jest, aby w takim wypadku termin realizacji Przedmiotu Umowy ulegał stosownemu przedłużeniu, gdyż wystąpienie takiej okoliczności jest niezależne od Wykonawcy, i nie może on ponosić związanego z nią ryzyka - a tym bardziej konsekwencji (kar umownych), za jej wystąpienie.

b) "wystąpienia znalezisk/odkryć archeologicznych, bądź prowadzenia prac archeologicznych na terenie budowy, w okresie realizacji Przedmiotu Umowy"- skoro od Wykonawcy wymaga się ustanowienia nadzoru archeologicznego, znaczy to, iż w rejonie prowadzenia prac występuje ryzyko napotkania odkryć/znalezisk archeologicznych. W takim wypadku prace będą musiały zostać wstrzymane na czas prowadzenia prac archeologicznych, co będzie miało bezpośredni wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy. Jest to okoliczność niezależna od Wykonawcy, niemożliwa do przewidzenia, a więc powinna powodować stosowne przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeśli wystąpi.

c) "brak możliwości realizacji robót na poszczególnych działkach/nieruchomościach wchodzących w zakres terenu budowy, z uwagi na brak zgody ich właścicieli na prowadzenie na nich robót" - jak wiadomo, tzw. przekazanie Wykonawcy terenu budowy na początku jej realizacji jest w przypadku robót kanalizacyjnych tylko formalnością; w praktyce Wykonawca nie przejmuje z tym dniem całego terenu, gdyż nie należy on do Zamawiającego, a przynajmniej nie w pełnym zakresie, gdyż jego część leży na terenie należącym do osób trzecich. Zdarza się, iż wykonawcy kanalizacji nie mogą faktycznie realizować robót na danej działce, gdyż jej właściciel uniemożliwia mu wejście na swój teren. Są to okoliczności niezależne od Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, lecz faktycznie uniemożliwiające wykonawcy realizację robót, co ma bezpośredni wpływ na termin ich realizacji. Dlatego też wnioskujemy o dodanie w/w okoliczności do listy zawartej w § 11 ust.5Umowy.

 

Odpowiedź:36

Ad.36.a) Zamawiający nie przewiduje wystąpienia okoliczności wskazanej przez Wykonawcę w tym punkcie.

Ad.36.b)Wystąpienie w czasie  realizacji umowy okoliczności  zawartych  w pytaniu 35.b) reguluje zapis § 11 ust.5a) Umowy.

Ad.36.c) Uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej GLEW-CZERNICHÓW – ETAP VIa  wraz z przyłączami dla miejscowości Glew, Czernichów, pompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym i drogami dojazdowymi do realizacji na działkach nr ewid……” przez Zamawiającego jest równoznaczne z posiadaniem prawa do dysponowania niezbędnymi nieruchomościami do prowadzenia prac budowlanych.

 

Pytanie 37:

Wnioskujemy o zmianę § 12 ust. 3 pkt 1 umowy, zgodnie z poniższym:

a) Z aktualnej treści w/w zapisu wynika, iż Zamawiający może odmówić odbioru (a w konsekwencji rozliczenia robót), w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad nadających się do usunięcia. Zamawiający jest więc uprawniony do takiego działania, nawet jeśli stwierdzone wady nie są istotne. Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego oraz aktualnym orzecznictwem sądów, wystąpienie jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy o roboty budowlane nie upoważnia Zamawiającego do odmowy odbioru, skutkującego brakiem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, chyba, że są to wady istotne. Powyższe stanowisko potwierdzają m.in. następujące wyroki: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007: „ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c."; wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20.12.2012r., sygn. akt I ACa 405/12: „Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru"; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18.10.2012r. sygn. akt I ACa 1046/12: "Przez wykonanie - oddanie dzieła (odpowiednio robót budowlanych) rozumieć należy taką sytuację, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wpływu ewentualne posiadanie przez dzieło lub wykonane roboty budowlane, nieistotnych wad, usterek i niedoróbek".

b) punkt b § 12 ust. 3 pkt 1 stanowi, iż Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli w przedmiocie umowy stwierdzone zostaną wady nadające się do usunięcia. Jeśli wady te nadają się do usunięcia, Zamawiający powinien najpierw wezwać Wykonawcę do ich usunięcia, a ewentualnie dopiero jeśli ten nie usunie ich w wyznaczonym terminie, i jeśli Zamawiający nie zdecyduje się do ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy (do czego ma prawo zgodnie z § 20 ust. 2 i 3 oraz § 15 ust. 7 umowy), to dopiero wtedy uprawnienie takie powinno przysługiwać Zamawiającemu. Jeśli bowiem np. Wykonawca usunie zgłoszoną mu wadę, nie będzie podstaw do obniżania wynagrodzenia, gdyż de facto "wartość użytkowa i techniczna" przedmiotu umowy nie ulegnie pogorszeniu.

 

W świetle powyższych wyjaśnień wnioskujemy o zmianę § 12 ust. 3 pkt 1 poprzez nadanie mu brzmienia proponowanego poniżej -lub analogicznego:

,,1) jeżeli wady są istotne, tj. uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, i nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeśli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym mu terminie, a Zamawiający nie usunie wady na koszty Wykonawcy przy udziale wykonawstwa zastępczego"

oraz dodanie pkt 3 do w/w ustępu, o treści:

,,3) Jeśli wady nie są istotne, tj. nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru, oraz uzgodni z Wykonawcą termin na ich usunięcie, który zapisany zostanie w protokole odbioru końcowego".

Odpowiedź:37

Wyjaśniamy, że kwestię usunięcia wad regulują  także postanowienia § 12 ust.11-13 umowy.

Zapisy te mówią o terminach wyznaczonych na usunięcie wad przy odbiorach. Wykonawca ma prawo korzystać z tych zapisów, takie są ustalenia stron umowy. Dopiero w  sytuacji nie usunięcia wad w ustalonym terminie mają  zastosowanie § 20 ust.2 i 3 oraz § 15 ust. 7 umowy,  które  Wykonawca wskazuje w pytaniu.

 

Pytanie 38:

Wnioskujemy o określenie w umowie, ile czasu trwać będą czynności odbioru końcowego. Z § 12 ust. 9 wynika tylko, iż Zamawiający rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od zgłoszenia, lecz umowa nie określa, czy sam odbiór trwać będzie np. 7 dni, czy może 30. Jest to niezbędne, aby Wykonawca mógł w sposób świadomy zaplanować prace, tak, aby zakończyć je z odpowiednim wyprzedzeniem, dotrzymując terminu umownego.

Odpowiedź:38

Zamawiającemu  zależy na odebraniu inwestycji i przekazaniu jej do użytkowania dla mieszkańców. Odbiór końcowy zależy od prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i wywiązania się Wykonawcy   z obowiązków umownych określonych min. w § 10 umowy.   Wykonawca opracowując harmonogram rzeczowo finansowy zabezpiecza tak  terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji,  aby była ona zakończona w terminie umownym. Jednocześnie zgodnie z  § 12 ust.11 umowy należy wziąć pod uwagę czas na ewentualne usunięcie wad.

Pytanie 39:

Wnioskujemy, aby terminy wyznaczane Wykonawcy na usunięcie wad uwzględniały: panujące warunki atmosferyczne (gdyż np. w okresach zimowych nie ma technicznej możliwości usunięcia pewnego rodzaju wad), oraz względy organizacyjne - konieczność zamówienia materiału niezbędnego do naprawy, gdyż nie wszystkie materiały/urządzenia, które mogą okazać się niezbędne do usuwania wad, są dostępne "od ręki", a w takim wypadku 7 dniowy termin na ich usunięcie może nie móc zostać dotrzymany nawet pomimo zachowania najwyższej staranności przez Wykonawcę. Powyższe pozwoli uniknąć niesłusznego obciążania Wykonawcy konsekwencjami w postaci kar umownych, jeśli jego opóźnienie w usunięciu wady wynikać będzie z takich okoliczności. Powyższe zmiany powinny być uwzględnione w § 15 ust. 6 i 7 umowy.

Odpowiedź:39

Zamawiający nie zmienia zapisów § 15 ust. 6 i 7 umowy.

 

Pytanie 40:

Wnioskujemy o zmianę § 27 ust. 1 i 3, z opisanych poniżej względów.

Powszechnie stosowaną praktyką - zabezpieczającą przede wszystkim Interesy Zamawiającego, jako „końcowego odbiorcy" realizowanych robót, jest, iż zapłata na rzecz podwykonawców za dane prace następuje nie wcześniej, niż odbiór danych prac (czy to częściowy, czy końcowy) przez Zamawiającego. Powyższe gwarantuje bowiem, iż jeśli Zamawiający stwierdzi w trakcie odbioru, iż prace danego podwykonawcy posiadają np. wady istotne, które uniemożliwiają użytkowanie tej części przedmiotu umowy, to Zamawiający i Wykonawca posiadają możliwość skutecznego wyegzekwowania od podwykonawcy usunięcia takich wad.

Niestety z w/w zapisów umowy wynika coś odmiennego, co w naszym przekonaniu nakłada na Wykonawcę i Zamawiającego istotne ryzyko, iż mogą oni dokonać zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wadliwie wykonane roboty, i że w takiej sytuacji podwykonawca nie przystąpi do ich usuwania, gdyż może mu się to po prostu nie opłacać.

a) Z punktu l w/w paragrafu wnika, iż przedkładając swoją fakturę Zamawiającemu, Wykonawca musi już udowodnić, że dokonał zapłaty na rzecz podwykonawców za roboty objęte tą fakturą. Wykonawca wystawia swoją fakturę na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Inspektora Nadzoru (czyli dopiero po takim odbiorze), a zgodnie z ustawą o VAT faktura ta wystawiana jest w ciągu 7 dni od sporządzenia takiego protokołu. Jeśli na dzień wystawienia faktury Wykonawca ma już przekazać Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty za te prace na rzecz podwykonawcy, w rezultacie musiałby odebrać je od podwykonawcy zanim Inspektor Nadzoru wypowie się w kwestii ich jakości i  prawidłowości wykonania, przyjąć fakturę podwykonawcy i zapłacić ją w terminie nie 30 dni (co wynika z § 26 ust. 2 umowy) lecz dosłownie w ciągu kilku dni. Rozwiązanie to z opisanych powyżej względów jest bardzo ryzykowne zarówno dla Wykonawcy, jak i Zamawiającego, gdyż w takim przypadku Wykonawca pozbawiony zostaje instrumentów umożliwiających mu wyegzekwowanie od podwykonawcy usunięcia wady - w tym również uniemożliwia się mu skuteczne zastosowanie regresu, jeśli np. Zamawiający skorzysta ze swojego uprawnienia do żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na stwierdzone wady.

Rozumiemy, iż intencją Zamawiającego jest nadzór nad płatnościami na rzecz podwykonawców, ale w tym przypadku uprawnienia te idą w naszym przekonaniu zbyt daleko, gdyż mogą przynieść znaczne szkody zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. Opisany powyżej cel działania Zamawiającego można osiągnąć w inny, dużo mniej ryzykowny sposób, tj. wymagając od Wykonawcy dowodów zapłaty/oświadczeń podwykonawców dotyczących "wymagalnego" wynagrodzenia. W takim wypadku kolejność dokonywania odbiorów jest odpowiednia (tj. Wykonawca potwierdza podwykonawcy brak wad dopiero wtedy, kiedy potwierdzi to ocena Inspektora Nadzoru), Jak również Wykonawca może faktycznie płacić podwykonawcom w terminie do 30 dni, co określa § 26 ust. 2 umowy, a nie w ciągu kilku dni, do czego zmuszają go obecne zapisy umowy. Z drugiej strony Zamawiający ma zabezpieczenie na wypadek, gdyby Wykonawca bezpodstawnie nie zapłacił podwykonawcy, gdyż może dokonać stosownego potrącenia z dowolnej faktury Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę § 27 ust. 1 na następującą:

 

,,1) Wykonawca zobowiązany jest do składania w dniu wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, iż Wykonawca dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego na dzień wystawienia faktury Zamawiającemu".

b) Zgodnie z argumentacją przytoczoną powyżej, wnioskujemy również o zmianę treści § 27 ust 3. W tym wypadku sytuacja wygląda troszkę inaczej, ale również w tu można to rozwiązać w sposób odpowiednio zabezpieczający zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego - uzależniając zapłatę faktury końcowej Wykonawcy od przedłożenia oświadczeń podwykonawców (a nie odbiór końcowy, gdyż obowiązek odbioru nie powinien być uzależniany od zapłaty  na rzecz podwykonawców - gdyż jest to niezgodne z art. 647 Kodeksu cywilnego). W tym wypadku Zamawiający jest w pełni zabezpieczony, gdyż posiada środki Wykonawcy w wysokości przynajmniej 10% wartości umowy (gdyż na minimum tą wartość powinna być wystawiona faktura końcowa zgodnie z § 14 ust. 6) z wynagrodzenia Wykonawcy, oraz kolejne 10% wartości umowy tytułem zabezpieczenia należytego jej wykonania (§ 17 umowy). Wykonawcy natomiast pozwala to uzyskać odbiór końcowy od Zamawiającego, dzięki czemu uzyskuje jego potwierdzenie/negację poprawności wykonania robót, po czym dokona on odbioru tych samych robót od podwykonawców - uwzględniając stanowisko Zamawiającego, oraz dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawców, zanim sam uzyska zapłatę faktury końcowej od Zamawiającego. Co więcej, dzięki temu rozwiązany zostaje również problem, jaki może wystąpić w oparciu o aktualną treść umowy, jeśli odbiór końcowy powinien się dokonać gdyż roboty są zakończone i nie posiadają wad, natomiast wykonawca nie przedkłada oświadczenia podwykonawcy z uwagi np. na spór z podwykonawcą - mogący trwać latami, jeśli trafi on do sądu. Rozwiązanie proponowane powyżej jest w naszym wypadku sprawiedliwe, i właściwie zabezpiecza zarówno Zamawiającego, Wykonawcę, jak i podwykonawcę.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę treści § 27 ust. 3 na następującą:

,,2) w przypadku faktury końcowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed upływem terminu jej płatności potwierdzenia otrzymania przez podwykonawców całości należnego im wynagrodzenia".

Odpowiedź:40

Zamawiający nie zmienia zapisów § 27 umowy.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń