R.Ż. 271.2.2016                                                                      Koniusza, dnia 20.04.2016 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegający się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Glew, Czernichów”

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2015 r.  poz.2164), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:   

 

Pytanie 41:

Prosimy o informację. czy do wyceny powyższego zadania Wykonawca powinien uwzględnić włazy klasy A,B,D logowane z nadrukiem i herbem Gmina Koniusza.

Odpowiedź:41

Tak.

Pytanie 42:

Prosimy o informację, czy postępowanie obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z wpięciem do budynku.

Odpowiedź:42

Tak.

Pytanie 43:

Prosimy o podanie parametrów technicznych kamery inspekcyjnej oraz urządzenia do czyszczenia kanalizacji WUKO, które należy przyjąć do wyceny do oferty.

Od powiedź: 43

Parametry techniczne kamery inspekcyjnej oraz urządzenia do czyszczenia kanalizacji WUKO są podane w odpowiedzi:17.

Pytanie 44:

W związku ze sprzecznymi danymi w kosztorysie dotyczącymi wbijania i wyciągania ścianek szczelnych prosimy o jednoznaczne podanie ile łącznie metrów należy zabezpieczyć wspomnianymi ściankami szczelnymi? Czy wykop ma być zabezpieczony z jednej czy z dwóch stron? Czemu w kosztorysie w poz. 3.3.13 jest założona 20-to krotna rotacja elementów rozparć, natomiast w poz. 3.3.14 jest założona l0-cia krotna rotacja grodzic stalowych? Prosimy o ewentualną poprawę w kosztorysie.

Odpowiedź: 44
Ilość mb  ścianek szczelnych przeznaczonych do zabicia należy przyjąć zgodnie z pozycją 3.3.9 przedmiaru robót.
Ilość mb ścianek szczelnych do wyciągnięcia należy przyjąć zgodnie z pozycją 3.3.10 przedmiaru robót.
Odzysk elementów rozparć grodzicy stalowej - poz 3.3. 13 - należy przyjąć 100 % odzysku elementów.
Odzysk grodzicy stalowej ze ścianek szczelnych - poz. 3.3.14 - należy przyjąć 100 % odzysku ścianki.

Pytanie 45:

W specyfikacji określone są studzienki posiadające „ poziomo i pionowo zmienny kąt wlotu i wylotu rury - każda mufa dopuszcza elastyczność kąta do 3,75° w każdym kierunku - regulacja 7,5°   na studni". Jest to bardzo mały zakres regulacji, na rynku istnieją studzienki. które posiadają zakres regulacji 7,5°  w każdym kierunku czyli 15°  na studzience. Analizując załączone do projektu profile można zauważyć, że wielu studzienek z projektu nie da się wykonać przy pomocy standardowych studzienek z ruchomym kielichem 3,75° na stronę. Przykładowo studzienka G34 ma odchylenie od trasy głównej 12° a dopływ boczny wykonany pod kątem 97°, w związku z czym jej wykonanie nie jest możliwe przy użyciu ruchomych kielichów o regulacji 3,75° bez zastosowania kolanek.

Również w płaszczyźnie pionowej regulacja 3,75°  nie jest wystarczająca, gdyż kanały kładzione są z dużymi spadkami. Przykładowo między studzienkami G50 i G49 spadek wymusza połączenie ze studnią pod kątem 7° w pionie. W związku z powyższym,  czy Zamawiający wprowadzi do specyfikacji wymóg stosowania studzienek o ruchomych kielichach 7,5 º czy tez zgodzi się na stosowanie kolanek przed i za studzienką oraz na przyłączach ?

Odpowiedź: 45

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie kolan, przegubów oraz studni z przegubami. Zmiana kierunku przepływu ścieków jak i spadku ma odbywać się w studni zgodnie ze sposobami opisywanymi w ogólnie dostępnej literaturze inżynierskiej.

Pytanie 46:

W związku z rozbieżnościami między projektem  a specyfikacją przetargową prosimy
o określenie minimalnych wymagań dotyczących studzienek kanalizacyjnych jakie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie równoważności produktów.

Odpowiedź: 46

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 z dnia 15.04.2016 r.

Pytanie 47:

Czy Zamawiający dopuści stosowanie studzienek, w których kineta jest wykonana
z elementów zgrzewanych (oddzielnie: podstawa, króćce, kineta) ?

Odpowiedź: 47

Nie dopuszcza się studni w takim wykonaniu.

Pytanie 48:

Opisane w SIWZ studzienki DN 1000 ROMOLD nie oferują pełnego zakresu kinet przepływowych, zbiorczych oraz kierunkowych w zakresie średnic DN 160mm - 400mm. Proszę o wyjaśnienia, gdyż odnośnie  studzienek  DN 800 SIWZ nie stawia takiego warunku i dopuszcza przewymiarowanie studzienki o jedną dymensję.

Odpowiedź: 48

Należy stosować zgodnie z opisem oraz odpowiedzią na pytanie 3 z dnia 15.04.2016 r.

Pytanie 49:

Czy zaprojektowane studzienki PE DN 1000, DN 800, DN 600 mają być zgodne
z obowiązującą normą PN-EN 13598-2:2009 ?

Odpowiedź: 49

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 z dnia 15.04.2016 r.

Pytanie 50:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne do opisanych w specyfikacji przetargowej?

Odpowiedź: 50

Tak pod warunkiem, że studnie będą zgodne z opisem oraz zgodne z odpowiedzią na pytanie 3 z dnia 15.04.2016 r.

Pytanie 51:

W związku z opisem studzienek kanalizacyjnych w sposób ewidentnie określający jednego producenta – firmę ROMOLD – co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych i szerokim orzecznictwem prawnym, bo ogranicza uczciwą konkurencję, prosimy o określenie parametrów studzienek, które umożliwią konkurowanie innym firmom.

Odpowiedź: 51

Ze względu na bardzo złe doświadczenia zamawiającego ze studniami tworzywowymi kiepskiej jakości zamawiający wymaga stosowania studni zgodnych z opisem oraz odpowiedzią na pytanie 3 z dnia 15.04.2016 r. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wynikający wprost z dokumentacji oraz biorąc pod uwagę doświadczenia z eksploatacji. Zgodnie z wiedzą zamawiającego na rynku Unii Europejskiej są producenci spełniający wymogi zamawiającego.

Pytanie 52:

Czy Zamawiający dopuści zamianę zaprojektowanych z PE studzienek DN 1000, DN 800, DN 600 na studnie betonowe?

Odpowiedź: 52

Nie.

Pytanie 53:

Ze względu na duże różnice w wymogach dotyczących studni o różnych średnicach
i między częściami 1 i 4 Projektu Budowlano- Wykonawczego, prosimy o jednoznaczne wyspecyfikowanie wymogów dotyczących studzienek.

Odpowiedź: 53

Należy stosować zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 z dnia 15.04.2016 r.

Pytanie 54:

W STWiORB zapisano wymóg stosowania nieprzewymiarowanych kinet tzn. „takich w których średnica kinety podstawy jest równa średnicy włączanej rury”. Proszę
o określenie w jaki sposób przy pomocy wyspecyfikowanych studzienek firmy ROMOLD można wykonać przykanalik d 160mm do studzienki  na kanale głównym d 200mm.

Odpowiedź: 54

Zamawiający będzie wymagał studni zgodnych z zamieszczonym opisem (studnie włazowe) oraz odpowiedziami do przetargu. Szczegóły techniczne wykonania studni należy uzgadniać z producentami studni.

Pytanie 55:

Czy Zamawiający w zakresie studzienek DN 1000 oczekuje wykonania z materiału PE – polietylen czy PP- polipropylen? W dokumentacji przetargowej odnośnie różnych średnic studzienek i zastosowań materiały stosowane są zamiennie.

Odpowiedź: 55

Studnie DN 1000 należy stosować z - PP- polipropylen

Pytanie 56:

Czy Zamawiający będzie wymagał ruchomość połączenia ±7,5° również w pionie? Jest to o tyle istotne, że zgodnie z załączonymi do materiałów przetargowych profili, wiele studzienek ma połączenia pod dużym kątem w pionie (nadspadki).

Odpowiedź: 56

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie kolan, przegubów oraz studni z przegubami. Zmiana kierunku przepływu ścieków jak i spadku ma odbywać się w studni zgodnie ze sposobami opisywanymi w ogólnie dostępnej literaturze inżynierskiej.

Pytanie 57:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolan przed i za studzienką, w celu dopasowania trasy kanału do kinet standardowych ?

Odpowiedź: 57

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie kolan, przegubów oraz studni z przegubami. Zmiana kierunku przepływu ścieków jak i spadku ma odbywać się w studni zgodnie ze sposobami opisywanymi w ogólnie dostępnej literaturze inżynierskiej.

Pytanie 58:

Czy Zamawiający uzna stalową drabinkę ze stali kwasoodpornej, montowaną w studniach fabrycznie przez producenta, jako rozwiązanie równoważne do zaprojektowanych stopni tworzywowych.

Odpowiedź: 58

Nie. Należy stosować zgodnie z opisem.

Pytanie 59:

Czy kineta musi być wykonana w jednym procesie wtrysku? Czy może być spawana z elementów ?

Odpowiedź:59

Należy stosować zgodnie z opisem.

 

 

W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź  producentów w opisie przedmiotu zamówienia mogą one być zastąpione zamiennymi o równoważnych, nie gorszych parametrach technicznych.

 

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń