Koniusza: Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa Szkoła
Numer ogłoszenia: 361756 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320650 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039 begin_of_the_skype_highlighting              012 3869039      end_of_the_skype_highlighting, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa Szkoła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim w ramach Pilotażowego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa Szkoła. Zakres dostawy obejmuje: 1) przenośny komputer dla ucznia - 22 sztuki, 2) przenośny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem do zarządzania pracownią - 3sztuki, 3) przenośny komputer dla nauczyciela - 1sztuka, 4) szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów uczniów - 1sztuka, 5) tablica interaktywna z systemem mocowania - 3 sztuki, 6) projektor krótkoogniskowy - 3 sztuki, 7) głośniki - 3 komplety, 8) kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową -1 sztuka, 9) punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej - 7 sztuk, 10) ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - 1 sztuka, 11) wizualizer - 1 sztuka. 2.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych, znajdują się w specyfikacji technicznej i ilościowej sprzętu stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ. Wymieniony w załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy , posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. 3.Przedmiotem zamówienia objęta jest instalacja i uruchomienie sprzętu, szkolenie instruktażowe nauczycieli , zapewnienie obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości. 4.Miejscem dostawy jest Zespół Szkół w Biórkowie Wielkim, Biórków Wielki 111, 32-104 Koniusza.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 30.13.40.00-0, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  M.B.M. ELECTRONICS Sp. j. Maria Francuz, Bogusław Śliwa, ul. Czerwonego Prądnika 2, 31-431 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113821,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 139980,15

·           Oferta z najniższą ceną: 139980,15 / Oferta z najwyższą ceną: 139980,15

·           Waluta: PLN.