Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole
Akcja Zdrowie

 

Zdrowa Atmosfera

 

Projekty w szkole

Wiedzą i aktywnością zdobywamy świat

The prostate gland is one of the organs that contributes fluid to semen. Double Stuffed , Double Vaginal , or Double Anal pornography involves the penetration of one orifice by two penises or other objects. Jerk off instruction features a performer encouraging or instructing the viewer to masturbate, often culminating in a countdown at the end of which the viewer is invited to induce orgasm. The wife who enjoys cuckolding her husband is frequently called a hotwife, or a cuckoldress if the man is more submissive. Real medical shots or videos may violate privacy laws in some countries. A pornographic work is characterized kamagra as hardcore if it has any hardcore content, no matter how small. Shibari is a Japanese word that literally means to tie or to bind. Advocates of RACK argue that SSC can hamper discussion of risk because no activity is truly safe, and that discussion of even low-risk possibilities is necessary for truly informed consent. Usually that person prefers to stage the wetting so that his/her legs become soaked with urine. The scenario is a genre of erotica, which on the internet is sometimes abbreviated to CMNF, and may involve sexual and nonsexual erotic scenarios. The full-weight body-pressure, moisture, sex odors and darkness can be perceived as powerful sexual attractions or compulsions. Sexual relations between women have been illustrated as well as narrated, but much of the written material from the early modern period has been destroyed. Terminology for roles varies widely within the various BDSM subcultures. Femdom features BDSM scenes in which the dominant partner is female. Kinbaku means tight binding Kinbaku-bi which literally means the beauty of tight binding. Animal masturbation has been observed in many species, both in the wild and in captivity. Each participant may engage in any type of sex acts with one or both of the others, such as vaginal, anal or oral sex or mutual masturbation. The term Asiaphile is sometimes used to describe the same phenomenon as is yellow fever . Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II


 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

WÓJT GMINY KONIUSZA

OGŁASZA NABOR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1.   NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

      Urząd Gminy Koniusza

      Koniusza 55,

      32-104 Koniusza

      tel: 12 386 91 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

2.   OKRESLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO

      Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Rolnictwa

 

3.   OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIAZANYCH ZE STANOWISKIEM

I. Wymagania niezbędne (formalne):

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d) niekaralność za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) staż pracy wynoszący nie mniej niż 3 lat pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

f) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w uznaniu przepisów o kształceniu wyższym (preferowane wykształcenie prawnicze),

g) biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny), umiejętności korzystania z internetu,

h) nieposzlakowana opinia

i) znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej – ze szczególnym uwzględnieniem znajomości ustawy prawo zamówień publicznych  jak również kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

II. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe,

b) znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego,

c) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

d) zdolności organizacyjne,

e) umiejętności skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

f) samodzielność,

g) wysoka kultura osobista

 

4.      ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

1) Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych.

2) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych- w szczególności:

- przygotowanie dokumentów celem ogłaszania przetargów /opis przedmiotu zamówienia przygotowuje stanowisko merytoryczne/

- ogłaszanie przetargów,

- sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- udzielanie oferentom wyjaśnień w kwestiach dotyczących dokumentacji przetargowej,

- udział w pracach Komisji przetargowej oraz merytoryczna obsługa,

- sporządzanie protokołów postępowania o zamówienia publiczne.

3) Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

4) Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.

5) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie z wnioskiem do referatu księgowości.

6) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonana umowy. 

7) Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

8) Realizacja zadań z zakresu ochrony roślin uprawnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych.

9) Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt domowych i bezdomnych.

10) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

11) Koordynacja działań związanych z powstawaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy.

12) Realizacja zadań związanych ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt.

13)Prowadzenie spraw związanych z prawem łowieckim.

14) Wykonywanie innych prac zleconych doraźnie.

 

5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

- stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku Urzędu Gminy w Koniuszy,

- praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego,

-  praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, wymagająca sprawności obu rąk,

- praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,

- praca wymagająca dobrej ostrości wzroku, dobrego słuchu i wysiłku głosowego.

 

6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Urzędzie Gminy Koniusza w miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

 

7. WYMAGANE DOKUMENTY:

1). Życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2). List motywacyjny,

3). Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

4). Kwestionariusz osobowy,

5). Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniu pracy na wskazanym stanowisku 

6). Oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7). Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

8). Kserokopię świadectw pracy,

9). Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza (pokój nr 11) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w przypadku posiadania  uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Koniusza 32-104 Koniusza nr 55 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych i Rolnictwa” w terminie do dnia 03 listopada 2017 r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacje o wynikach naboru będą  umieszczane na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Gminy – Koniusza nr 55.

 

9. INNE INFORMACJE:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do  realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (t.j. Dz. U. nr z 2016 r , poz. 902 z późn.zm.)

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczone trzy pierwsze osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w teście. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po dokonaniu oceny testu kwalifikacyjnego. Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza oraz na tablicy informacyjnej.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza. Osobą upoważnioną do kontaktu jest  Iwona Wójcik - Sekretarz Gminy tel. 12 386 91 00 w.14

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaInformatorAktualnościOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją