Female masturbation involves the stroking or rubbing of a woman vulva, especially her clitoris, with an index or middle fingers, or both. Cartoon pornography is the portrayal of illustrated or animated fictional characters in erotic or sexual situations. The cover is open while the submissive lies down on his back and places his head in the box. A facial is a term for the sexual activity in which a man ejaculates semen onto the face of one or more sexual partners. The Girls Gone Wild series is one example. Being forced to wear diapers as a form of humiliation is sometimes a behavior encountered in sexual masochism. It is the most common form of sexual fetishism for otherwise non-sexual objects or body parts. Some POV/gonzo porn sometimes breaks the strict point-of-view convention. As well as traditional attraction, the topic also incorporates feederism and gaining, where sexual gratification is obtained via the process of gaining body fat. In the gay pornography industry, which viagra dosage uses amateurs as well as professional actors, the term gay-for-pay refers to actors labeled or believed to be straight but who engage in same-sex sexual activities for money. See also Gay-for-pay. Following the introduction of the Motion Picture Association of America film rating system, independent animation producers attempted to establish an alternative to mainstream animation. The most common male masturbation technique is simply to hold the penis with a loose fist and then to move the hand up and down the shaft. The warm sensation felt when urine trickles on the body seems to give very relaxing and pleasurable feelings to the person. Such grounds and even the definition of pornography have differed in various historical, cultural, and national contexts. The genre presents itself as real couples having real sex. A heterosexual threesome may involve two men and a woman, or one man and two women - that is, two men having sex with a woman , or two women with a man. These are often fake. The cover can have hinges or be a separate part.
Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Gospodarka

Gospodarka regionu

Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie Gminy Koniusza podlega ustawicznym przemianom, z głównym ukierunkowaniem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w branży usług i małej produkcji nieprzemysłowej.

W Gminie Koniusza przemysł reprezentowany jest przez kilkanaście drobnych zakładów przemysłu spożywczego, zakłady drobnej wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego różnych branż.
Na terenie Gminy Koniusza według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod koniec roku 2004 zanotowano 346 podmiotów gospodarczych. Liczba ta stanowi 13,1% wszystkich podmiotów z powiatu proszowickiego. Z ogólnej liczby firm działających na terenie Gminy Koniusza dominującą grupą były podmioty prowadzone przez osoby fizyczne 72,8%; spółki prawa handlowego i cywilne stanowiły 7,5% ogólnej liczby podmiotów. Spółdzielnie, fundacje oraz stowarzyszenia stanowiły ok. 19,7% operujących podmiotów

Wśród wszystkich podmiotów, aż 91% należało do sektora prywatnego, a 9% do sektora publicznego.

Gmina Koniusza jest jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarczo Gmin powiatu proszowickiego. Pod względem liczby podmiotów gospodarczych, wyprzedza ją jedynie Gmina wiejsko-miejska Proszowice z 1 332 odnotowanymi podmiotami gospodarczymi, z tym,  że na miasto Proszowice przypada aż 857 podmiotów gospodarczych oraz Gmina Nowe Brzesko z 370-cioma. Podmioty gospodarcze Gminy Koniusza stanowią 13% liczby podmiotów całego powiatu.

Podmioty gospodarcze w Gminie Koniusza, to głównie niewielkie zakłady usługowe i handlowe   w większości jednoosobowe, działające w branżach: przetwórczej, transportowej i budowlanej.Dla Gminy Koniusza najwyższy jest udział podmiotów zajmujących się handlem i naprawami (47,9%). Wśród ogólnej liczby podmiotów, odsetek tych firm jest wyższy niż dla całego powiatu proszowickiego (36,9%). Sektor ten prezentuje największą dynamikę rozwojową. Sektor handlowo-usługowy w dużym stopniu miał wpływ na tempo przemian własnościowych w Gminie, podobnie jak w skali powiatu, województwa, czy też kraju. Stosunkowo wysoki jest udział podmiotów z branży budowlanej: 14,2% i przetwórczej: 13,9%. Natomiast nie jest zbyt wysoki udział podmiotów zajmujących się hotelami i restauracjami (0,4%), pośrednictwem finansowym (3,0%). Wyższy niż dla powiatu (4,0%) jest również odsetek przedsiębiorstw z sektora rolniczego, łowieckiego i leśnego (4,9%), co związane jest z rolniczym charakterem Gminy.

Poprzez powstawanie nowych podmiotów gospodarczych prywatyzacja gospodarki postępuje w szybkim tempie.

 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Koniusza dominującą sekcją jest handel i naprawy (51,1%) – podobnie jak na terenie powiatu proszowickiego (36,4%), budownictwo (16,9%) oraz przetwórstwo przemysłowe (12,3%). Najmniej podmiotów gospodarczych działa w branżach usługowych: hotele i restauracje (0,5%), pośrednictwo finansowe (2,7%).

 

Rolnictwo

Gmina ma charakter rolniczy. Charakteryzuje się dobrymi glebami i czystym powietrzem. Bardzo żyzne gleby: rędziny, gleby brunatne, lessy, czarnoziemy i mady, są naturalnym bogactwem Gminy. Z uwagi na wysoki potencjał produkcyjny zostały zaklasyfikowane do najwyższych klas bonitacyjnych: I, II i III klasy. W warunkach klimatycznych, jakie występują na terenie Gminy, umożliwiają uprawę nawet najbardziej wymagających gatunków roślin uprawnych z gwarancją uzyskania wysokich plonów.

Powierzchnia użytków rolnych na terenie Gminy Koniusza (GUS, stan na 2004r.) wynosiła  7 581 ha użytków rolnych, z czego 6 750 ha stanowią grunty orne. Zatem, użytki rolne stanowią 85,6% powierzchni Gminy. Istnieją warunki do prowadzenia uprawy zdrowej żywności.

Rolnicy specjalizują się w produkcji warzyw. Na południu uprawia się warzywa kapustne - kalafiory, kapustę, ogórki, pomidory, natomiast na północy cebulę, marchew, pietruszkę, a także paprykę i ogórki. Są tu również warunki do produkcji "zdrowej żywności".

Teren gminy posiada 7 581 ha użytków rolnych. Poza warzywami, uprawianymi na bardzo urodzajnych glebach Gminy, ważną gałęzią produkcji roślinnej są zboża, których wydajność często osiąga rekordowe wyniki, nawet ponad 6 ton z 1 ha. Do niedawna ważną rośliną uprawianą w Gminie był tytoń, który nie tylko dawał wysokie dochody rolnikom, ale jego uprawa rozwiązywała problem bezrobocia w gminie (duża pracochłonność produkcji).  W ostatnim okresie roślina ta ma mniejsze znaczenie. W produkcji zwierzęcej największe znaczenie ma trzoda chlewna, szczególnie produkcja prosiąt i warchlaków - Gmina pomaga w pozyskiwaniu dobrego materiału hodowlanego. Większość społeczności zamieszkującej gminę utrzymuje się z rolnictwa; predysponują do tego bardzo urodzajne gleby, infrastruktura   oraz, co jest bardzo ważne, zamiłowanie ludności do tej pracy i własności ziemi.

Na obszarze Gminy znajduje się ok. 1 940 indywidualnych gospodarstw rolnych. Dominują małe gospodarstwa rolne o powierzchni do 1 ha oraz 1-2 ha. Struktura agrarna charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych i rozproszeniem produkcji, co ma wpływ nie tylko na kierunki i organizację produkcji rolnej, ale również kształtuje strukturę osadnictwa. Taka struktura powierzchniowa gospodarstw nie pozwala znacząco obniżyć kosztów jednostkowych ani konkurować z dostawcami. Skala produkcji takich gospodarstw jest zbyt mała, aby wytworzyć dochód pozwalający utrzymać rodzinę. Jednak wśród gospodarstw powyżej 1 ha użytków rolnych, większość, bo aż 80% nakierowana jest na produkcję głównie na rynek.

Gospodarstwa według rodzaju i celu produkcji

Gospodarstwa:

Gospodarstwa

indywidualne

Gospodarstwa indywidualne

powyżej 1 ha użytków rolnych

Nie prowadzące

działalności rolniczej

183

82

Produkujące wyłącznie na

potrzeby własne

100

26

Produkujące głownie na

potrzeby własne

391

202

Produkujące głównie na rynek

1 268

1 237

Źródło: GUS, Bank Danych regionalnych,  wyniki Powszechnego Spisu Rolnego, 2002r.

 

Wielkość i struktura obszarowa gospodarstw w Gminie Koniusza

Wyszczególnienie

Gospodarstwa rolne

Gospodarstwa indywidualne

 
 

Ogółem

1 942

1 940

 

Do 1 ha włącznie

393

393

 

1 - 2 ha

302

302

 

2 - 5 ha

672

672

 

5 - 7 ha

314

314

 

7 - 10 ha

187

187

 

10 - 15 ha

61

61

 

15 - 20 ha

8

7

 

20 - 50 ha

4

4

 

50 - 100 ha

0

0

 

100 ha i więcej

0

0

 

Źródło: GUS, Bank Danych regionalnych,  wyniki Powszechnego Spisu Rolnego, 2002r.

 

O dużej skali rozdrobnienia świadczy fakt, że 35,9% ogólnej liczby gospodarstw mieści się  w przedziale obszarowym do 2 ha, 34,6% stanowią gospodarstwa o powierzchni 2 - 5 ha, natomiast tylko 3,1% to gospodarstwa w przedziale 10 -15 ha i jedynie 0,6% gospodarstwa powyżej 15 ha. Około co trzecie gospodarstwo ma charakter karłowaty (poniżej 2 ha), co trzecie mieści się w przedziale od 2-5 ha, a co szóste - 5-7 ha. Gospodarstwa drobne i karłowate stanowią 70,5% ogólnej ich liczby, podczas gdy większe - powyżej 10 ha - stanowią ok. 4%. Średnia wielkość gospodarstwa na terenie Gminy Koniusza wynosi 3,40 ha, przy średniej   dla kraju wynoszącej ok. 10 ha.

 

Dobre dla rolnictwa warunki glebowe determinują sposób użytkowania gruntów. Około 60% struktury zasiewów stanowią kierunki ekstensywne, które w przypadku zmechanizowania procesów produkcji i zwiększenia jej intensywności metodami chemicznymi, mogą uwolnić pozostające w rolnictwie ukryte zasoby siły roboczej. Szanse znalezienia zatrudnienia i uzyskiwania większych dochodów z działalności rolniczej należy upatrywać w dalszej zmianie struktury upraw – powiększeniu areału kierunków wymagających dużych nakładów pracy. Tendencje te są zauważalne, gdyż sukcesywnie następuje wzrost uprawy warzyw (cebuli, kalafiora, kapusty i warzyw korzeniowych), kosztem uprawy tytoniu i zbóż.

W produkcji zwierzęcej w większości kierunków hodowlanych zauważalna jest stagnacja. W chowie bydła notowana jest stała tendencja spadkowa, zwłaszcza krów, spowodowana stosunkowo dużą ilością dostawców mleka związaną z rozdrobnieniem gospodarstw rolnych.  Mała skala produkcji ma wpływ na jakość pozyskiwanego surowca i koszty produkcji. Zmniejszyło się także pogłowie koni, co z kolei związane jest z mechanizacją rolnictwa. Tendencję wzrostową zanotowano w przypadku hodowli kur.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w Gminie Koniusza

Pogłowie zwierząt gospodarskich [szt.]

2002r.

 
 

bydło

1 462

 

krowy

838

 

trzoda chlewna

8 800

 

trzoda chlewna lochy

1 192

 

konie

111

 

owce

4

 

kury

29 194

 

kury nioski

15 088

 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, Powszechny Spis Rolny 2002r.

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego, 2002r.  w Gminie Koniusza najwięcej, bo aż 48,6% gospodarstw utrzymuje się z działalności rolniczej. Świadczy to o rolniczym charakterze Gminy. Z pracy najemnej utrzymuje się 20,6% gospodarstw, 14,7% z emerytury i renty.

Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie Gminy Koniusza podlega ustawicznym przemianom, z głównym ukierunkowaniem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w branży usług i małej produkcji nieprzemysłowej.

W Gminie Koniusza przemysł reprezentowany jest przez kilkanaście drobnych zakładów przemysłu spożywczego, zakłady drobnej wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego różnych branż.
Na terenie Gminy Koniusza według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod koniec roku 2004 zanotowano 346 podmiotów gospodarczych. Liczba ta stanowi 13,1% wszystkich podmiotów z powiatu proszowickiego. Z ogólnej liczby firm działających na terenie Gminy Koniusza dominującą grupą były podmioty prowadzone przez osoby fizyczne 72,8%; spółki prawa handlowego i cywilne stanowiły 7,5% ogólnej liczby podmiotów. Spółdzielnie, fundacje oraz stowarzyszenia stanowiły ok. 19,7% operujących podmiotów.

Wśród wszystkich podmiotów, aż 91% należało do sektora prywatnego, a 9% do sektora publicznego.

Gmina Koniusza jest jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarczo Gmin powiatu proszowickiego. Pod względem liczby podmiotów gospodarczych, wyprzedza ją jedynie Gmina wiejsko-miejska Proszowice z 1 332 odnotowanymi podmiotami gospodarczymi, z tym,  że na miasto Proszowice przypada aż 857 podmiotów gospodarczych oraz Gmina Nowe Brzesko z 370-cioma. Podmioty gospodarcze Gminy Koniusza stanowią 13% liczby podmiotów całego powiatu.

Podmioty gospodarcze w Gminie Koniusza, to głównie niewielkie zakłady usługowe i handlowe   w większości jednoosobowe, działające w branżach: przetwórczej, transportowej i budowlanej.Dla Gminy Koniusza najwyższy jest udział podmiotów zajmujących się handlem i naprawami (47,9%). Wśród ogólnej liczby podmiotów, odsetek tych firm jest wyższy niż dla całego powiatu proszowickiego (36,9%). Sektor ten prezentuje największą dynamikę rozwojową. Sektor handlowo-usługowy w dużym stopniu miał wpływ na tempo przemian własnościowych w Gminie, podobnie jak w skali powiatu, województwa, czy też kraju. Stosunkowo wysoki jest udział podmiotów z branży budowlanej: 14,2% i przetwórczej: 13,9%. Natomiast nie jest zbyt wysoki udział podmiotów zajmujących się hotelami i restauracjami (0,4%), pośrednictwem finansowym (3,0%). Wyższy niż dla powiatu (4,0%) jest również odsetek przedsiębiorstw z sektora rolniczego, łowieckiego i leśnego (4,9%), co związane jest z rolniczym charakterem Gminy.

Poprzez powstawanie nowych podmiotów gospodarczych prywatyzacja gospodarki postępuje w szybkim tempie.

 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Koniusza dominującą sekcją jest handel i naprawy (51,1%) – podobnie jak na terenie powiatu proszowickiego (36,4%), budownictwo (16,9%) oraz przetwórstwo przemysłowe (12,3%). Najmniej podmiotów gospodarczych działa w branżach usługowych: hotele i restauracje (0,5%), pośrednictwo finansowe (2,7%).

 

Rolnictwo

Gmina ma charakter rolniczy. Charakteryzuje się dobrymi glebami i czystym powietrzem. Bardzo żyzne gleby: rędziny, gleby brunatne, lessy, czarnoziemy i mady, są naturalnym bogactwem Gminy. Z uwagi na wysoki potencjał produkcyjny zostały zaklasyfikowane do najwyższych klas bonitacyjnych: I, II i III klasy. W warunkach klimatycznych, jakie występują na terenie Gminy, umożliwiają uprawę nawet najbardziej wymagających gatunków roślin uprawnych z gwarancją uzyskania wysokich plonów.

Powierzchnia użytków rolnych na terenie Gminy Koniusza (GUS, stan na 2004r.) wynosiła  7 581 ha użytków rolnych, z czego 6 750 ha stanowią grunty orne. Zatem, użytki rolne stanowią 85,6% powierzchni Gminy. Istnieją warunki do prowadzenia uprawy zdrowej żywności.

 

Rolnicy specjalizują się w produkcji warzyw. Na południu uprawia się warzywa kapustne - kalafiory, kapustę, ogórki, pomidory, natomiast na północy cebulę, marchew, pietruszkę, a także paprykę i ogórki. Są tu również warunki do produkcji "zdrowej żywności".

Teren gminy posiada 7 581 ha użytków rolnych. Poza warzywami, uprawianymi na bardzo urodzajnych glebach Gminy, ważną gałęzią produkcji roślinnej są zboża, których wydajność często osiąga rekordowe wyniki, nawet ponad 6 ton z 1 ha. Do niedawna ważną rośliną uprawianą w Gminie był tytoń, który nie tylko dawał wysokie dochody rolnikom, ale jego uprawa rozwiązywała problem bezrobocia w gminie (duża pracochłonność produkcji).  W ostatnim okresie roślina ta ma mniejsze znaczenie. W produkcji zwierzęcej największe znaczenie ma trzoda chlewna, szczególnie produkcja prosiąt i warchlaków - Gmina pomaga w pozyskiwaniu dobrego materiału hodowlanego. Większość społeczności zamieszkującej gminę utrzymuje się z rolnictwa; predysponują do tego bardzo urodzajne gleby, infrastruktura   oraz, co jest bardzo ważne, zamiłowanie ludności do tej pracy i własności ziemi.

Na obszarze Gminy znajduje się ok. 1 940 indywidualnych gospodarstw rolnych. Dominują małe gospodarstwa rolne o powierzchni do 1 ha oraz 1-2 ha. Struktura agrarna charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych i rozproszeniem produkcji, co ma wpływ nie tylko na kierunki i organizację produkcji rolnej, ale również kształtuje strukturę osadnictwa. Taka struktura powierzchniowa gospodarstw nie pozwala znacząco obniżyć kosztów jednostkowych ani konkurować z dostawcami. Skala produkcji takich gospodarstw jest zbyt mała, aby wytworzyć dochód pozwalający utrzymać rodzinę. Jednak wśród gospodarstw powyżej 1 ha użytków rolnych, większość, bo aż 80% nakierowana jest na produkcję głównie na rynek.

Gospodarstwa według rodzaju i celu produkcji

Gospodarstwa:

Gospodarstwa

indywidualne

Gospodarstwa indywidualne

powyżej 1 ha użytków rolnych

Nie prowadzące

działalności rolniczej

183

82

Produkujące wyłącznie na

potrzeby własne

100

26

Produkujące głownie na

potrzeby własne

391

202

Produkujące głównie na rynek

1 268

1 237

Źródło: GUS, Bank Danych regionalnych,  wyniki Powszechnego Spisu Rolnego, 2002r.

 

Wielkość i struktura obszarowa gospodarstw w Gminie Koniusza

Wyszczególnienie

Gospodarstwa rolne

Gospodarstwa indywidualne

 
 

Ogółem

1 942

1 940

 

Do 1 ha włącznie

393

393

 

1 - 2 ha

302

302

 

2 - 5 ha

672

672

 

5 - 7 ha

314

314

 

7 - 10 ha

187

187

 

10 - 15 ha

61

61

 

15 - 20 ha

8

7

 

20 - 50 ha

4

4

 

50 - 100 ha

0

0

 

100 ha i więcej

0

0

 

Źródło: GUS, Bank Danych regionalnych,  wyniki Powszechnego Spisu Rolnego, 2002r.

 

O dużej skali rozdrobnienia świadczy fakt, że 35,9% ogólnej liczby gospodarstw mieści się  w przedziale obszarowym do 2 ha, 34,6% stanowią gospodarstwa o powierzchni 2 - 5 ha, natomiast tylko 3,1% to gospodarstwa w przedziale 10 -15 ha i jedynie 0,6% gospodarstwa powyżej 15 ha. Około co trzecie gospodarstwo ma charakter karłowaty (poniżej 2 ha), co trzecie mieści się w przedziale od 2-5 ha, a co szóste - 5-7 ha. Gospodarstwa drobne i karłowate stanowią 70,5% ogólnej ich liczby, podczas gdy większe - powyżej 10 ha - stanowią ok. 4%. Średnia wielkość gospodarstwa na terenie Gminy Koniusza wynosi 3,40 ha, przy średniej   dla kraju wynoszącej ok. 10 ha

 

Dobre dla rolnictwa warunki glebowe determinują sposób użytkowania gruntów. Około 60% struktury zasiewów stanowią kierunki ekstensywne, które w przypadku zmechanizowania procesów produkcji i zwiększenia jej intensywności metodami chemicznymi, mogą uwolnić pozostające w rolnictwie ukryte zasoby siły roboczej. Szanse znalezienia zatrudnienia i uzyskiwania większych dochodów z działalności rolniczej należy upatrywać w dalszej zmianie struktury upraw – powiększeniu areału kierunków wymagających dużych nakładów pracy. Tendencje te są zauważalne, gdyż sukcesywnie następuje wzrost uprawy warzyw (cebuli, kalafiora, kapusty i warzyw korzeniowych), kosztem uprawy tytoniu i zbóż.

W produkcji zwierzęcej w większości kierunków hodowlanych zauważalna jest stagnacja. W chowie bydła notowana jest stała tendencja spadkowa, zwłaszcza krów, spowodowana stosunkowo dużą ilością dostawców mleka związaną z rozdrobnieniem gospodarstw rolnych.  Mała skala produkcji ma wpływ na jakość pozyskiwanego surowca i koszty produkcji. Zmniejszyło się także pogłowie koni, co z kolei związane jest z mechanizacją rolnictwa. Tendencję wzrostową zanotowano w przypadku hodowli kur.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w Gminie Koniusza

Pogłowie zwierząt gospodarskich [szt.]

2002r.

 
 

bydło

1 462

 

krowy

838

 

trzoda chlewna

8 800

 

trzoda chlewna lochy

1 192

 

konie

111

 

owce

4

 

kury

29 194

 

kury nioski

15 088

 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, Powszechny Spis Rolny 2002r.

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego, 2002r.  w Gminie Koniusza najwięcej, bo aż 48,6% gospodarstw utrzymuje się z działalności rolniczej. Świadczy to o rolniczym charakterze Gminy. Z pracy najemnej utrzymuje się 20,6% gospodarstw, 14,7% z emerytury i renty.

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaNasza gminaPołożenieGospodarka Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją