Individuals who can change between top/dominant and bottom/submissive roles梬hether from relationship to relationship or within a given relationship梐re known as switches, though the term switch in this context is occasionally seen as derogatory and is rejected by many who might simplistically fit the definition. This yields a view that would not be obtainable directly through the eyes of a person while experiencing the sex act. Fat fetishism also incorporates stuffing and padding, whereas the focus of arousal is on the sensations and properties of a real or simulated gain. Big Beautiful Woman is a euphemism for an overweight woman and is frequently used in the context of fat fetishism. The most established and probably most cliche set form of dominance and submission is Dominance and slavery. The exact source and nature of the fluid continue to be a topic of debate among medical professionals, which is also related to doubts over the existence of the G-Spot. Caro rejected that as being a necessary conclusion, stating that female fatty deposits on the hips improve individual fitness of the female, regardless of sexual selection. Not so for another pair of Czech twins, Elijah and Milo Peters, who work together condomless for both oral and anal sex for studio Bel Ami. It is distinguished from these concepts in that the cuckold thrill in their partner acts is specifically masochistic; as such it is considered a category of BDSM fetish. The first film was released in 1980 starring Kay Parker. A sexual fetish may be regarded as an enhancing element to a romantic/sexual relationship achieved in ordinary ways or as a mental disorder/disorder of sexual buy cialis preference if it causes significant psychosocial distress for the person or has detrimental effects on important areas of their life. Insertion in pornography features women inserting various odd objects into their anus or vaginas. There is a substantial amount of incest pornography on the Internet, leading some to argue it may legitimize or encourage real-life incest.
Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Ma艂opolski
Prokopara
Kurier proszowicki
T臋czowe przedszkole

Kompetencje W贸jta Gminy

Do kompetencji W贸jta nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1)kierowanie bie偶膮cymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewn膮trz
2)kierowanie prac膮 Urz臋du
3)wydawanie zarz膮dze艅
4)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
5)udzielanie pe艂nomocnictw w sprawach nale偶膮cych do jego wy艂膮cznej kompetencji
6)przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady
7)okre艣lanie sposobu wykonywania uchwa艂 Rady
8)gospodarowanie mieniem komunalnym
9)wykonywanie bud偶etu oraz nadzorowanie jego realizacji
10)   zatrudnianie i zwalnianie kierownik贸w gminnych jednostek organizacyjnych
11)   niezw艂oczne og艂aszanie uchwa艂y bud偶etowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepis贸w prawa miejscowego
12)   przesy艂anie uchwa艂 Rady, stosownie do kompetencji, Wojewodzie lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej
13)   sk艂adanie jednoosobowo o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy w zakresie zarz膮du mieniem, a je偶eli czynno艣膰 prawna mo偶e spowodowa膰 powstanie zobowi膮zania pieni臋偶nego to do skuteczno艣ci takiego o艣wiadczenia woli potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa偶nionej
14)   wykonywanie uprawnie艅 zwierzchnika s艂u偶bowego i kierownika zak艂adu w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracownik贸w Urz臋du i kierownik贸w jednostek organizacyjnych Gminy
15)   nadzorowanie wykorzystania mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sk艂adanie w tych sprawach wniosk贸w i propozycji Radzie
16)   organizowanie wykonania uchwa艂 Rady oraz sk艂adanie sprawozda艅 w tym zakresie
17)   wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z Ustawy o samorz膮dzie gminnym oraz innych Ustaw okre艣laj膮cych jego uprawnienia
18)   wykonywanie zada艅 Szefa Obrony Cywilnej
19)   przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosk贸w
20)   kierowanie w czasie stanu kl臋sk 偶ywio艂owych dzia艂aniami w celu zapobie偶enia skutkom kl臋ski lub ich usuni臋cia oraz og艂aszanie i odwo艂ywanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego
21)   wsp贸艂dzia艂anie z Wojewod膮 przy wykonywaniu zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej w ramach podpisanych porozumie艅
22)   uczestniczenie w pracach zwi膮zk贸w i porozumie艅 komunalnych, o ile Rada nie wyznaczy innego przedstawiciela
23)   sprawowanie bezpo艣redniego nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮:
a) Zast臋pcy
b) Sekretarza
c) Skarbnika
d) Radcy Prawnego
e) Urz臋du Stanu Cywilnego
f) Inspektora ds. Zam贸wie艅 Publicznych i Rolnictwa,
g) Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomo艣ciami i Mieniem Gminnym,
h) Inspektor ds. Inwestycji i Ochrony 艢rodowiska,
i) Inspektor ds. Ochrony 艢rodowiska i Obrony Cywilnej,
j) Inspektora ds. Informacji Publicznej i Promocji Gminy,
24)   wykonywanie innych zada艅 i czynno艣ci zastrze偶onych do kompetencji W贸jta w przepisach szczeg贸lnych.

Kompetencje Zast臋pcy W贸jta Gminy

Do zada艅 Zast臋pcy W贸jta nale偶y:
1)pe艂nienie obowi膮zk贸w W贸jta w czasie jego nieobecno艣ci lub niemo偶no艣ci pe艂nienie przez niego obowi膮zk贸w,
2)sprawowanie bezpo艣redniego nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek organizacyjnych powo艂anych do wykonywania zada艅 na rzecz Gminy,
3)nadz贸r nad utrzymaniem w nale偶ytym stanie technicznym infrastruktury podleg艂ych jednostek organizacyjnych,
4)nadz贸r nad opracowywaniem akt贸w dotycz膮cych tworzenia i funkcjonowania (statut贸w, regulamin贸w organizacyjnych itp.) jednostek organizacyjnych Gminy,
5)wydawanie w imieniu W贸jta decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, na jego pisemne upowa偶nienie,
6)wykonywanie zada艅 z zakresu funduszy strukturalnych,
7)wykonywanie innych prac dora藕nie zleconych przez W贸jta,
8)nadz贸r nad sk艂adaniem przez osoby pe艂ni膮ce samorz膮dowe funkcje publiczne w Gminie informacji i o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.

Kompetencje Skarbnika Gminy

Do kompetencji Skarbnika Gminy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) opracowywanie projekt贸w bud偶etu Gminy
2) dokonywanie bie偶膮cej oceny i analizy realizacji bud偶etu Gminy
3) prowadzenie i organizowanie gospodarki finansowej Gminy
4) opracowywanie okresowych analiz i sprawozda艅 o sytuacji finansowej Gminy i zg艂aszanie swoich propozycji W贸jtowi oraz Radzie
5) organizowanie i czuwanie nad prawid艂owym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej
6) kierowanie rachunkowo艣ci膮 Urz臋du
7) prowadzenie wst臋pnej kontroli zgodno艣ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
8) udzielanie kontrasygnaty do czynno艣ci prawnych powoduj膮cych powstanie zobowi膮za艅 pieni臋偶nych Gminy
9) opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu oraz informacji o przebiegu wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze danego roku
10) przestrzeganie dyscypliny finans贸w publicznych oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez pracownik贸w Urz臋du, kierownik贸w jednostek organizacyjnych Gminy, a tak偶e osoby odpowiedzialne za gospodarowanie 艣rodkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finans贸w publicznych, w tym w szczeg贸lno艣ci:
a) nadzorowanie prawid艂owego ustalania nale偶no艣ci bud偶etu
b) sprawowanie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowi膮za艅 Gminy
c) czuwanie nad przestrzeganiem zasad i form post臋powania przy udzielaniu zam贸wienia publicznego
d) nadz贸r nad w艂a艣ciwym przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji
e) opracowywanie projekt贸w Zarz膮dze艅 W贸jta w zakresie gospodarki finansowej, obrotu drukami 艣cis艂ego zarachowania, obs艂ugi kasowej i innych w zakresie gospodarki finansowej
f) przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy w zakresie podatk贸w i gospodarki finansowej
11) opracowywanie w porozumieniu z Sekretarzem zakres贸w czynno艣ci dla pracownik贸w podleg艂ego referatu
12) wsp贸艂praca w przygotowaniu wniosk贸w o uzyskanie 艣rodk贸w z funduszy pomocowych
13) realizacja Ustawy o dochodach Gminy, o finansach publicznych, o podatkach i op艂atach lokalnych, o op艂acie skarbowej oraz innych akt贸w prawnych dotycz膮cych finansowej dzia艂alno艣ci Gminy
14) sprawowanie bezpo艣redniego nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 Referatu Finansowego i Bud偶etu
15) wykonywanie innych prac dora藕nie zleconych przez W贸jta

Kompetencje Sekretarza Gminy

Do zada艅 Sekretarza Gminy nale偶y:
1) zapewnienie zgodno艣ci dzia艂ania Urz臋du z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa,
2)zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urz臋du,
3)sprawowanie bie偶膮cego nadzoru i kontroli dyscypliny pracy,
4)nadzorowanie w艂a艣ciwego stosowania przepis贸w instrukcji kancelaryjnej,
5)wykonywanie czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec W贸jta, za wyj膮tkiem nawi膮zania i rozwi膮zania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia.
6)opracowywanie zakres贸w czynno艣ci dla Kierownik贸w Referat贸w oraz wsp贸艂dzia艂anie z kierownikami Referat贸w w opracowywaniu zakres贸w czynno艣ci dla pracownik贸w,
7)inicjowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownik贸w Urz臋du,
8)przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w samorz膮dowych podleg艂ych W贸jtowi Gminy,
9)kierowanie prac膮 Referatu Organizacyjnego,
10) nadz贸r merytoryczny nad przygotowywaniem projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy i zarz膮dze艅 W贸jta,
11) nadz贸r nad realizacj膮 obowi膮zk贸w dotycz膮cych zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy,
12) nadz贸r nad zapewnieniem dost臋pu do informacji publicznej,
13) nadz贸r nad obs艂ug膮 informatyczn膮 Urz臋du,
14) wydawanie w imieniu W贸jta decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, na jego pisemne upowa偶nienie,
15) wykonywanie innych prac zleconych przez W贸jta,
16) zast臋powanie W贸jta i Zast臋pcy W贸jta w czasie ich nieobecno艣ci lub niemo偶no艣ci pe艂nienia przez nich obowi膮zk贸w,
17) kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewn臋trznych oraz nadzorowanie terminowego wykonania zalece艅 pokontrolnych,
18) pe艂nienie obowi膮zk贸w pe艂nomocnika ds. wybor贸w,
19) prowadzenie rejestru skarg, wniosk贸w i petycji wp艂ywaj膮cych do Urz臋du Gminy.

Kompetencje Radcy Prawnego

Do zada艅 radcy prawnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) udzielanie porad prawnych oraz wyja艣nie艅 w stosowaniu prawa,
2) informowanie o zmianach w obowi膮zuj膮cym stanie prawnym,
3) uczestniczenie w pracach organ贸w i jednostek organizacyjnych, w wyniku kt贸rych, dochodzi do nawi膮zania, zmian lub rozwi膮zania stosunku prawnego w tym zw艂aszcza um贸w,
4) wyst臋powanie w charakterze pe艂nomocnika w post臋powaniu s膮dowym i administracyjnym,
5) opiniowanie pod wzgl臋dem prawnym projekt贸w akt贸w normatywnych i innych akt贸w prawnych stanowionych przez Rad臋 i W贸jta.

Kompetencje Pe艂nomocnika do spraw profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych

Do dzia艂a艅 Pe艂nomocnika do spraw profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych nale偶y wszczeg贸lno艣ci:
1) dzia艂anie na rzecz lokalnej polityki wychowania w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂ania alkoholizmowi poprzez:
a) wsp贸艂prac臋 z Gminn膮 Komisj膮 do spraw profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych w zakresie opracowywania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych, preliminarza wydatk贸w i sprawozdania z realizacji programu preliminarza,
b) przeprowadzanie analiz problem贸w alkoholowych,
c)bie偶膮ca wsp贸艂praca z pedagogami szkolnymi, psychologiem, konsultantem i innymi osobami dzia艂aj膮cymi w zakresie profilaktyki,
2) bie偶膮ce wspieranie inicjatyw z zakresu rozwi膮zywania problem贸w uzale偶nie艅,
3) przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 z zakresu ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi

 

Kompetencje Pe艂nomocnika do spraw informacji niejawnych

Do zada艅 Pe艂nomocnika do spraw informacji niejawnych nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) zapewnienie przestrzegania przepis贸w o ochronie informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
3) opracowanie planu ochrony Urz臋du i nadzorowanie jego realizacji,
4) szkolenie zatrudnionych w Urz臋dzie pracownik贸w w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5) wydawanie za艣wiadcze艅 stwierdzaj膮cych odbycie przeszkolenia w zakresie informacji niejawnych,
6) wsp贸艂praca z w艂a艣ciwymi jednostkami i kom贸rkami organizacyjnymi s艂u偶b ochrony pa艅stwa,
7) opracowywanie szczeg贸艂owych wymaga艅 w zakresie ochrony informacji niejawnych,
8) wydawanie po艣wiadcze艅 bezpiecze艅stwa upowa偶niaj膮cych do dost臋pu do informacji niejawnych"
9) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz os贸b dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z kt贸rymi wi膮偶e si臋 dost臋p do informacji niejawnych,
10) przeprowadzanie post臋powa艅 sprawdzaj膮cych wobec os贸b wskazanych przez W贸jta Gminy maj膮cych dost臋p do informacji niejawnych,
11) przeprowadzanie okresowych szkole艅 os贸b posiadaj膮cych dost臋p do informacji niejawnych.

Kompetencje Urz臋du Stanu Cywilnego- Zast臋pcy Kierownika

Do zada艅 Urz臋du Stanu Cywilnego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opieku艅czego w tym:
a) rejestracja urodze艅, ma艂偶e艅stw oraz zgon贸w,
b) sporz膮dzanie akt贸w stanu cywilnego i prowadzenie ksi膮g stanu cywilnego,
c) sporz膮dzanie i wydawanie odpis贸w z akt stanu cywilnego oraz za艣wiadcze艅,
d) przyjmowanie o艣wiadcze艅 o wst膮pieniu w zwi膮zek ma艂偶e艅ski oraz innych o艣wiadcze艅 zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opieku艅czego,
e) przechowywanie ksi膮g stanu cywilnego,
f) prowadzenie korespondencji z konsularnymi plac贸wkami polskimi za granic膮,
g) sporz膮dzanie statystycznych sprawozda艅 w zakresie spraw okre艣lonych w aktach stanu cywilnego,
i) organizowanie uroczysto艣ci jubileuszowych zwi膮zanych z d艂ugoletnim po偶yciem ma艂偶e艅skim

Kompetencje Inspektora ds. Zam贸wie艅 Publicznych i Rolnictwa

Do zada艅 Inspektora ds. Zam贸wie艅 Publicznych i Rolnictwa nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) Dokonywanie zam贸wie艅 publicznych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych w tym mi臋dzy innymi:
a) prowadzenie rejestru zam贸wie艅,
b) przygotowywanie i prowadzenie post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych,
c) sporz膮dzanie um贸w w sprawach zam贸wie艅 publicznych,
2) Przestrzeganie zgodno艣ci finansowania i realizacji inwestycji, w tym w ramach um贸w o dofinansowanie z funduszy zewn臋trznych z Prawem Zam贸wie艅 Publicznych i inny, i przepisami w艂a艣ciwymi dla merytorycznego rodzaju program贸w i projekt贸w,
3) Wykonywanie zada艅 z zakresu Ustawy o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chor贸b zaka藕nych zwierz膮t
4) Prowadzenie spraw z zakresu Ustawy Prawo 艁owieckie,
5) Przekazywanie zawiadomie艅 o wyst臋powaniu lub podejrzeniu wyst臋powania organizmu szkodliwego podlegaj膮cego zwalczaniu,
6) Podejmowania zada艅 z zakresu Ustawy o ochronie zwierz膮t,
7) Przestrzeganie Ustawy o przeciwdzia艂aniu narkomanii - przestrzeganie rejonizacji

Kompetencje Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomo艣ciami i Mieniem Gminnym

Do zada艅 Inspektora ds. Gospodarki Nieruchomo艣ciami i Mieniem Gminnym nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkaniowymi i u偶ytkowymi,
2) Prowadzenia i aktualizowanie ksi膮偶ek obiekt贸w budowlanych,
3) Wykonywanie okresowych kontroli administrowanych obiekt贸w,
4) Prowadzenie spraw z zakresu Ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami oraz Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w tym:
a) zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Gminy,
b) prowadzenie spraw zwi膮zanych z podzia艂ami i rozgraniczeniami nieruchomo艣ci,
c) wydawanie decyzji zatwierdzaj膮cych podzia艂,
d) przygotowywanie niezb臋dnych dokument贸w w celu nabycia nieruchomo艣ci przez Gmin臋,
e) sporz膮dzanie i og艂aszanie wykaz贸w nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y lub dzier偶awy oraz og艂aszanie przetarg贸w,
f) sporz膮dzanie wniosk贸w wraz z niezb臋dn膮 dokumentacj膮 do Wojewody Ma艂opolskiego celem komunalizacji grunt贸w gminnych,
g) dzier偶awa grunt贸w gminnych, spisywanie um贸w, naliczanie czynszu,
h) prowadzenie spraw zwi膮zanych z u偶ytkowaniem wieczystym grunt贸w gminnych,
i) prowadzenie rejestru mienia gminnego,
5) Oznaczanie nieruchomo艣ci numerami porz膮dkowymi w tym:
a) prowadzenie rejestru numeracji budynk贸w dla ka偶dej miejscowo艣ci,
b) nadawanie numer贸w dla nowo wybudowanych budynk贸w

 

Kompetencje Inspektora ds. Inwestycji i Ochrony 艢rodowiska

Do zada艅 Inspektora ds. Inwestycji i Ochrony 艣rodowiska nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1. Przygotowanie materia艂贸w oraz prace zwi膮zane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.Wydawanie wypis贸w i wyrys贸w z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego gminy dla cel贸w dotycz膮cych pozwole艅 na budow臋.
3.Wydawanie za艣wiadcze艅 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cel贸w notarialnych i naliczania op艂aty planistycznej.
4.Wydawanie postanowie艅 do podzia艂u nieruchomo艣ci.
5.Cmentarze i pomniki, opieka nad miejscami pami臋ci narodowej.
6.Planowanie koszt贸w inwestycji i remont贸w, ocena techniczna obiekt贸w budowlanych stanowi膮cych mienie gminy
7.Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomo艣ci a w szczeg贸lno艣ci ksi膮偶ek obiekt贸w budowlanych.
8.Wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z prawa wodnego
9.Wydawanie zezwole艅 na przy艂膮czenie do sieci wodoci膮gowej i kanalizacyjnej.
10. Sprawy zwi膮zane z melioracj膮 podstawow膮 i szczeg贸艂ow膮.
11. Gospodarka nieruchomo艣ciami - przyjmowanie nieruchomo艣ciami przekazywanie lokali najemcom.
12. Wsp贸艂praca z pracownikiem ds. Funduszy Strukturalnych przy opracowywaniu wniosk贸w dotycz膮cych pozyskiwania, realizacji i rozliczenia 艣rodk贸w pomocowych.
13. Wsp贸艂praca ze Stra偶nikiem Gminnym.
14. Gospodarka Komunalna: 艣mieci, 艣cieki, o艣wietlenie uliczne, faktury - opis merytoryczny faktur i protoko艂贸w.
15. Rozliczania zu偶ycia paliwa i sporz膮dzanie norm zu偶ycia paliwa dla pojazdu gminnego.
16. Organizacja systemu wywozu odpad贸w komunalnych.
17. Opracowywanie planu inwestycji a nast臋pnie przygotowanie i realizacja z zakresu o艣wietlenia ulicznego.
18. Realizacja zada艅 z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
19. Realizacja zada艅 z zakresu obrony cywilnej (w tym gospodarka materia艂owa) i zarz膮dzania kryzysowego.
20. Realizacja zada艅 z zakresu Akcji Kurierskiej i 艣wiadcze艅 na rzecz obronno艣ci.
21. Prowadzenie spraw z zakresu 艣wiadcze艅 na rzecz obronno艣ci.
22. Prowadzenie magazynu Obrony Cywilnej.

 

Kompetencje Inspektora ds. Ochrony 艣rodowiska i obrony cywilnej

Do zada艅 Inspektora ds. Ochrony 艣rodowiska i obrony cywilnej nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1. Pe艂nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
2.Ustalanie warunk贸w przekrocze艅 pod drogami gminnymi sieci infrastruktury.
3.Interwencje dotycz膮ce niszczenia row贸w przydro偶nych i dr贸g.
4.Uzgadnianie warunk贸w technicznych projektowanych dr贸g.
5.Merytoryczne i dokumentacyjne przygotowanie oraz nadz贸r nad realizacj膮 inwestycji i remont贸w oraz uczestnictwo w ich odbiorze i rozliczeniu.
6.Prowadzenie rejestru gwarancji i dokonywanie remont贸w w ramach gwarancji.
7.Uczestniczenie w odbiorach rob贸t remontowo - budowlanych.
8.Opracowanie merytoryczne wniosk贸w w celu pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych.
9.Sporz膮dzanie plan贸w rzeczowych i finansowych remont贸w, konserwacji i modernizacji budynk贸w stosownie do zatwierdzonego przez Rad臋 Gminy bud偶etu a nast臋pnie uczestniczenie w rozliczeniach inwestycji.
10. Uzyskiwanie pozwole艅 na budow臋 - inwestycje gminy.
11. Przygotowywanie materia艂贸w do przetarg贸w i opracowywanie um贸w na wykonanie prac remontowo - budowlanych.
12. Nadzorowanie rozliczenia rob贸t remontowo - konserwacyjnych i innych dotycz膮cych dzia艂alno艣ci finansowo - ekonomicznej zasob贸w nieruchomo艣ci gminy.
13. Wydawanie zezwole艅 na lokalizowanie w pasie drogowym obiekt贸w nie zwi膮zanych z gospodark膮 drogow膮 i na zajmowanie pasa drogowego, orzekanie o przywr贸ceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia w odniesieniu do dr贸g gminnych. Wydawanie warunk贸w na zjazdy.
14. Nadz贸r nad zimowym utrzymaniem dr贸g gminnych oraz monitorowanie stanu przejezdno艣ci dr贸g powiatowych i wojew贸dzkich.
15. Nadz贸r nad oznakowaniem dr贸g gminnych.
16. Nadz贸r nad dystrybucj膮 偶u偶la na drogi gminne.
17. Przygotowanie inwestycji dotycz膮cych kanalizacji gminy - sieci i oczyszczalni.

 

Kompetencje Inspektora ds. Funduszy Strukturalnych

Do zada艅 Inspektora ds. Funduszy Strukturalnych nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) Wdra偶anie i dokumentowanie spraw z zakresu przygotowywania i realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji obiekt贸w gminnych realizowanych ze 艣rodk贸w w艂asnych Gminy oraz w ramach projekt贸w i program贸w wsp贸艂finansowanych ze 藕r贸de艂 zewn臋trznych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
2) Sta艂y monitoring informacji w zakresie mo偶liwo艣ci, zasad i procedur pozyskiwania fundusz zewn臋trznych, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, na projekty i zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gmin臋,
3) Przekazywanie W贸jtowi Gminy informacji o zasadach, procedurach i mo偶liwo艣ciach finansowania z funduszy zewn臋trznych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, projekt贸w (zada艅) inwestycyjnych uj臋tych w Planie Rozwoju Lokalnego,
4) Zlecanie sporz膮dzenia dokumentacji niezb臋dnej do realizacji budowy, rozbudowy i modernizacji obiekt贸w komunalnych i do sporz膮dzenia wniosk贸w aplikacyjnych i um贸w o dofinansowanie, a w szczeg贸lno艣ci kosztorys贸w, dokumentacji projektowej, studi贸w wykonywalno艣ci i innej niezb臋dnej dokumentacji obj臋tej okre艣lonym wnioskiem,
5) Sporz膮dzanie zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 procedur膮 wniosk贸w o dofinansowanie program贸w i projekt贸w inwestycyjnych wraz z kompletem niezb臋dnej dokumentacji zwi膮zanej z aplikowaniem o fundusze zewn臋trzne. Przestrzeganie termin贸w, form zatwierdze艅 dokument贸w i innych czynno艣ci proceduralnych,
6) Przygotowywanie raport贸w monitoringowych i sprawozdawczo艣ci z realizacji zada艅 i projekt贸w inwestycyjnych wsp贸艂finansowanych ze 藕r贸de艂 zewn臋trznych,
7) Promocja projekt贸w inwestycyjnych realizowanych przy udziale 艣rodk贸w zewn臋trznych, w tym 艣rodk贸w pochodz膮cych z Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi z poszczeg贸lnych program贸w,
8) Przek艂adanie W贸jtowi Gminy koncepcji wsp贸艂dzia艂ania z innymi samorz膮dami oraz instytucjami w zakresie realizacji wsp贸lnych cel贸w i podejmowania lokalnych inicjatyw spo艂ecznych i gospodarczych,
9) Zlecanie wykonawstwa przez jednostki organizacyjne Gminy i organizacje pozarz膮dowe oraz koordynacje nad prawid艂ow膮 realizacj膮 cel贸w uj臋tych w:
a) projektach realizowanych w ramach program贸w operacyjnych o charakterze spo艂ecznym wsp贸艂finansowanych ze 藕r贸de艂 zewn臋trznych.

Kompetencje Inspektora ds. Informacji Publicznej i Promocji Gminy

Do zada艅 Inspektora ds. Informacji Publicznej i Promocji Gminy nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) Przygotowywanie we wsp贸艂dzia艂aniu z kom贸rkami organizacyjnymi Urz臋du i jednostkami organizacyjnymi Gminy bie偶膮cych informacji dla:
a) 艣rodk贸w masowego przekazu,
b) mieszka艅c贸w Gminy w istotnych dla nich sprawach,
c) organizacji pozarz膮dowych,
d) cel贸w promocyjnych Gminy,
2) Przygotowywanie informacji publicznych udost臋pnianych na 偶yczenie 艣rodk贸w masowego przekazu,
3) Przygotowywanie projekt贸w odpowiedzi na krytyk臋, interwencj臋 lub informacj臋 podj臋t膮 przez 艣rodki masowego przekazu,
4) Prowadzenie strony internetowej Gminy,
5) Zamieszczanie informacji publicznych na stronie Biuletynu Informacji Publicznych,
6) Uczestnictwo w imprezach promuj膮cych Gmin臋, wsp贸艂udzia艂 w ich organizowaniu,
7) Realizowanie zada艅 z zakresu informacji publicznych,
8) Utrzymywanie bie偶膮cych kontakt贸w z przedstawicielami 艣rodk贸w masowego przekazu celem zamieszczenia publikacji - informacji o dzia艂alno艣ci organ贸w Gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
9) Przygotowywanie materia艂贸w do publikacji oraz dba艂o艣膰 o ich rzetelno艣膰 zawartych w nich informacji,
10) Koordynacja w zakresie organizacji 艣wi膮t pa艅stwowych oraz uroczysto艣ci i imprez gminnych oraz ich obs艂uga informacyjna i publikacyjna,
11) Gromadzenie informacji i publikacji ukazuj膮cych si臋 w 艣rodkach masowego przekazu dotycz膮cych dzia艂ania organ贸w Gminy i w razie potrzeby opracowywanie projektu odpowiedzi,
12) Czuwanie nad aktualno艣ci膮 danych jakie winny znajdowa膰 si臋 na stronie internetowej Urz臋du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza,
13) Opracowywanie harmonogramu spotka艅 W贸jta z mieszka艅cami so艂ectw w raz z przygotowaniem materia艂贸w konsultacyjnych i opiniodawczych oraz informacji o sposobie za艂atwiania uprzednia zg艂oszonych wniosk贸w i postulat贸w,
14) Wsp贸艂praca z organizacjami rz膮dowymi i pozarz膮dowymi poprzez:
a) bie偶膮cy kontakt oraz ustalania zakresu problem贸w spo艂ecznych niezb臋dnych do rozwi膮zania b膮d藕 wsparcia ze strony organ贸w Gminy,
b) ustalanie sposob贸w i metod wsparcia dzia艂alno艣ci spo艂eczno - u偶ytecznej,
c) ustalanie udzia艂u organizacji spo艂ecznych i pozarz膮dowych w realizacji projekt贸w i program贸w spo艂ecznych Gminy,
d) konsultowanie ze spo艂eczno艣ci膮 lokaln膮 dzia艂a艅 organ贸w Gminy,
e) przygotowywanie projekt贸w program贸w wsp贸艂pracy Gminy z organizacjami pozarz膮dowymi, kt贸re powinny by膰 im zlecone do realizacji,
15) Przygotowywanie za艂o偶e艅 do corocznych program贸w wsp贸艂pracy Gminy z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego,
16) Wsp贸艂praca z przedstawicielami organizacji pozarz膮dowych, kt贸re wchodz膮 w sk艂ad zespo艂贸w konsultacyjnych powo艂anych przez organy Gminy, celem realizacji zada艅 podj臋tych z inicjatywy mieszka艅c贸w i zada艅 spo艂ecznych uj臋tych w gminnych planach i programach.

ZADAJ PYTANIE
NA SKR脫TY
HALA SPORTOWA
Strona G艂贸wnaUrz膮d gminyUrz膮d GminyKompetencje Top of Page

U偶ywamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: 艣wiadczenia us艂ug, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie艅 Twojej przegl膮darki oznacza, 偶e b臋d膮 one umieszczane w Twoim urz膮dzeniu ko艅cowym. Je偶eli chcesz si臋 dowiedzie膰 wi臋cej o zasadzie dzia艂ania ciasteczek cookie wejd藕 na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapozna艂em si臋 z tre艣ci膮 wiadomo艣膰i i akceptuj臋 j膮